Ondergrondse containers

Antwoorden op veelgestelde vragen

Containerkaart alleen tekst (pdf, 603 kb)   

Op de containerkaart kunt u zien waar de nieuwe ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en PMD komen te staan. U kunt de nieuwe containers gefaseerd vanaf 1 februari 2018 gebruiken met behulp van uw milieupas. We verwachten dat alle nieuwe containers eind maart 2018 geplaatst zijn.

De oude, bovengrondse containers verdwijnen uit het straatbeeld. De ondergrondse containers komen meestal op dezelfde plek als waar nu nog de bovengrondse containers staan. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld als er elektriciteitsleidingen onder de grond liggen of als de vuilnisauto er niet bij kan komen. En de ondergrondse containers hebben een grotere capaciteit, daarom hebben we er minder nodig. Dit betekent in sommige gevallen dat u wat verder zult moeten lopen met uw afval. Bij de nieuwe containers komt ook een groene kliko te staan voor uw groente- en fruitafval uit de keuken.

Definitieve containerkaart

In oktober maakten diverse inwoners gebruik van de mogelijkheid om hun opmerkingen te plaatsen bij de voorlopige locatiekaart tijdens een van de inloopavonden in Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk. Waar uitvoerbaar zijn deze verwerkt in de definitieve locatiekaart. Enkele alternatieve locaties zijn nog in onderzoek. Een locatie moet namelijk aan veel criteria voldoen. Door de aanwezige kabels en leidingen en andere beperkingen komen niet alle alternatieve locaties in aanmerking.

De verwachting is dat het college van burgemeester en wethouders de definitieve containerkaart eind december 2017 zal vaststellen. Na de vaststelling kunt u de definitieve containerkaart bekijken op deze website of inzien op het gemeentehuis.

Veelgestelde vragen

In de plaats van de huidige bovengrondse verzamelcontainers komen er ondergrondse exemplaren. Deze hebben een aantal voordelen:

  • U kunt uw afval weggooien op het moment dat het u uit komt
  • U kunt uw afval makkelijker scheiden
  • De ondergrondse containers geven een netter straatbeeld
  • Ze trekken minder ongedierte aan
  • Ze zijn beter goed toegankelijk door een lagere inworpopening

Een ondergrondse container kan niet op elke locatie worden geplaatst. De gemeente houdt bij het plaatsen van een ondergrondse container rekening met een aantal belangrijke zaken. Er is o.a. gelet op de bereikbaarheid voor vuilnisauto’s, de afstand van woningen naar de container, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de bodem, de aanwezigheid van verlichting en bomen, de verkeersveiligheid en het sparen van parkeerplaatsen. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de inbreng van inwoners om hun reactie op het voorlopige locatieplan te geven.

De ondergrondse containers worden in fases geplaatst. In februari 2018 starten we met de eerste containers. Eind maart 2018 zijn alle containers geplaatst. U ontvangt voorafgaand aan de werkzaamheden een brief over de plaatsing van containers in uw straat en de werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn.

De ondergrondse containers worden na plaatsing zo snel mogelijk geopend en beschikbaar gesteld. Tot dat moment blijven de bovengrondse voorzieningen bruikbaar. Voor het gebruiken van de ondergrondse containers heeft u uw milieupas nodig.

Met uw milieupas kunt u alle ondergrondse containers in de gemeente gebruiken. Dus niet alleen de container bij u in de buurt maar ook bijvoorbeeld de containers in de winkelgebieden.

Huishoudens zonder restafvalkliko kunnen voor het openen van de ondergrondse containers gebruik maken van hun milieupas. Bedrijven mogen geen gebruik maken van de ondergrondse containers als zij geen reinigingsrechten betalen.

In principe beschikt elk huishouden over een milieupas voor het aanbieden van (grof) afval op de milieustraat. U kunt dezelfde pas gebruiken voor de ondergrondse containers. Bent u uw milieupas kwijt of heeft u er geen ontvangen, ga dan naar de pagina milieupas aanvragen. Per adres wordt één milieupas verstrekt. De administratiekosten voor het vertrekken van een milieupas bedragen € 15,00 (prijspeil 2017)

Bij flats waar nu al ondergrondse containers staan, wordt een deel van de bestaande ondergrondse containers geschikt gemaakt voor de inzameling van PMD. Bij een aantal flats komen ook ondergrondse containers voor oud papier. De ondergrondse containers die nu nog zonder milieupas geopend kunnen worden, worden geschikt gemaakt voor toegang met behulp van uw milieupas.

De ondergrondse verzamelcontainers zijn vooral bedoeld voor huishoudens die geen kliko’s hebben, dus vooral voor hoogbouw en gestapelde woningen. De gemeente heeft in de zomer van 2017 huishoudens met een laagbouwwoning, die kliko’s gebruiken maar vlakbij een ondergrondse verzamelcontainer wonen, in de gelegenheid gesteld om hiervan gebruik te maken. Deze huishoudens zien dan af van een restafvalkliko.

Op een paar plaatsen in onze gemeente wordt het afval tot nu toe nog in zakken opgehaald, vooral daar waar bovenwoningen en woningen zonder tuin zijn. Deze zakinzameling stopt zodra de ondergrondse containers beschikbaar zijn.

Op de ondergrondse containers komt een sticker met informatie. Hierop staat hoe u een storing of naast de verzamelcontainer geplaatst afval kunt doorgeven. Zo snel als mogelijk is wordt de storing verholpen en wordt het bijgeplaatste afval verwijderd. Gaat de verzamelcontainer niet open? Geen nood: met uw milieupas heeft u toegang tot alle containers in de gemeente.

Hoe vaak de containers geleegd worden, is afhankelijk van het gebruik op korte en langere termijn. De ervaring leert dat één keer per week legen meestal voldoende is. De gemeente De Bilt heeft met de afvalinzamelaar afgesproken dat de ondergrondse containers nooit te vol zitten

Het weggooien van afval in de ondergrondse container gaat een stuk gemakkelijker dan nu. De openingen zitten laag en laten zich eenvoudig openen, ook vanuit een rolstoel of scootmobiel. U hoeft geen zware deksels meer boven uw macht op te tillen. We letten er ook op dat de ondergrondse containers voor iedereen goed bereikbaar zijn. Het kan wel zijn dat de afstand tot de dichtstbijzijnde ondergrondse container wat groter is.

Op enkele locaties in de gemeente worden in 2017 en 2018 werkzaamheden uitgevoerd aan bijvoorbeeld de bestrating of riolering. Waar dat logisch of efficiënt is, zullen we het plaatsen van ondergrondse containers daarmee combineren. In dat geval kan het zijn, dat de bovengrondse containers dus nog een tijdje blijven staan. Zo ondervindt u zo min mogelijk hinder van alle werkzaamheden.

Documenten