Duurzaam De Bilt

De gemeente De Bilt wil een duurzame gemeente zijn. Duurzame ontwikkeling betekent dat we ervoor zorgen dat onze gemeente nu en in de toekomst aantrekkelijk is voor haar bewoners en bedrijven.

De gemeente De Bilt wil met BENG! (lokale energiecooperatie) en met haar 15 partners in 2030 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er in De Bilt evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt. Samen met meer dan 15 belangrijke Biltse partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten) hebben zij  de ambitie op  donderdag 25 augustus bekrachtigd door de ondertekening van een intentieovereenkomst, het Bilts Energie Akkoord.  

Initiatieven opgenomen in het Bilts Energie Akkoord

OrganisatieInitatiefBijdragePartners
1. BCB Business Contact De BiltAangesloten bedrijven stimuleren tot verduurzaming140 bedrijvenBENG
2. BENG! Biltse energieneutrale gemeenschapInitieert/faciliteert strategische en praktische activiteiten gericht op een energieneutrale gemeente in 2013Ondersteunt partners en ontwikkelt actiesBENG
3. BSF Biltse Sport FederatieEnthousiasmeren van aangesloten verenigingen50 verenigingenAlle
4. De BilthuysenDuurzaam inkoopbeleid, verdere verduurzaming van (gehuurd) vastgeod500 Zonnepanelen Biltse hof
5. Eneco1. Zonnehub tool
2. Wind, concept Velzen
3. Openbare ledverlichting
4. Pilot energiebestemmingsplan
1. Tool beschikbaar stellen
2. Draagvlak voor windenergie, Biltse windstroom voor elektrische auto's
3. 75% besparing realiseren via slimme dimmers
6. Energiecentrum De BiltAdvies en uitrol energiebesparende maatregelen bij woningeigenaren en bedrijvenOrganiseren van lokaal aanbod voor verduurzaming woningenBENG
BCB
7. GemeenteInitiatiefnemer Biltse Energie BeraadProces routekaart faciliteren, gemeentelijke route  toto 2030 voorleggen aan de raad, stimulerend beleid ontwikkelen, eigen organisatie verduurzamen
8. LTO NoordLedeninformatie(avond)In de provincie zijn 3 voorbeeldbedrijven geselecteerd uit 20 agrarische bedrijven. De andere 17 worden pilotbedrijven. Het diel os energieverbruik met 70% terug te brengen (2020)
9. KNMIVerdere verduurzaming van het eigen gebouw en verduurzaming van de mobiliteit40% al bespaard sinds 2008. Verdere verduurzaming de komende jarenBENG
10. Poonawalla Science Park BVVerduurzaming eigen gebouwen. Dakoppervlakte beschikbaar voor zonne-energie omwonendenEigen vastgoed verduurzamen
Dak beschikbaar stellen
BENG
11. SSWEigen bedrijfsvoering verduurzamen, verduurzamen woningvoorraad, mogelijk pilot TuinstraatkwartierDoel: 5000 woningen minimaal naar energielabel C te brengen; mogelijk eerste ecowijk te realiserenGemeente/BENG/Stedin
12.StedinEnergiebestemmingsplanStaat open voor nieuwe pilots, willen meewerken aan afkoppeling van gas
13. SwecoPlan verdere verduurzaming eigen gebouwen. Verduurzaming mobiliteitKennisdelen. Eigen footprint verkleinen. speerpunt mobiliteit
14. Utrechts LandschapLeden activeren dmv. activiteiten en meedenken over duurzame energieBENG
15. De WerkplaatsVerbruik elektra met 1/3 teruggebracht door energiebesparende maatregelen en 560 zonnepanelen. Dit beleid zal worden voortgezet.Verdere verduurzaming (nieuwe zonnepanelen). Samenwerking met overige scholenBENG
Scholen
16. HDSR Waterschap Eerste grootschalige zonneweide gerealiseerdStreven naar energieneutraal waterschap in 2030
17. Stichting Delta De BiltDe totale energiestrategie naar een energie neutrale gemeente De Bilt in 203010 Basisscholen

 Gezamenlijke initiatieven Bilts Energie Akkoord

InitiatiefTrekkerDoel en beoogd resultaatPartners
Tuinstraatkwartier verduurzamenSSWOntwikkelen van volledig duurzame eco-wijk (174 woningen)Gemeente
Eneco
Stedin
Provincie
BCB-leden stimuleren tot verduurzamingBCB140 bedrijvenBENG
Energiecentrum
Daken van KNMI en Poonawalla Science park BV beschikbaar stellen voor PV opwekkingBENGMeer en sneller duurzame (zonne) energie opwekken, Inwoners laten participerenPoonawalla Science Park
BENG
Eneco

Die ambitie is nader uitgewerkt in de zogenaamde ‘Routekaart Energieneutraal De Bilt 2030’. Deze routekaart (pdf, 2,3 mb) geeft richting aan de activiteiten die de gemeente en haar partners op de korte en lange termijn uitvoeren om energieneutraal te worden: hoe gaan we dat doel bereiken? Hiervoor zijn in de routekaart vijf uitgangspunten geformuleerd, waar de raad zich met de vaststelling van het stuk op donderdag 20 april 2017 positief over heeft uitgesproken.

Routes en strategieën

De routekaart naar die energieneutraliteit maakt onderscheid tussen routes en strategieën. Routes die zijn uitgezet zijn ‘wonen’, ‘werken en produceren’, ‘mobiliteit’ en ‘communicatie’. Langs deze routes worden verschillende strategieën ingezet die betrekking hebben op besparen, hergebruiken, opslaan en opwekken. Samen staan de routes en strategieën garant voor een rijk palet aan activiteiten en maatregelen die dus op hooflijnen in de routekaart zijn uitgewerkt. De gemeente wil daarin zelf ook het goede voorbeeld geven. Ter illustratie: de gemeente De Bilt streeft naar energieneutraal gemeentelijk vastgoed in 2030. Dat vergt strategieën voor het opslaan en opwekken van energie op de route ‘werken en produceren’.

De uitgangspunten

De vijf uitgangspunten waarop de gemeente met de routekaart inzet om energieneutraal te worden:

  1. De gemeente faciliteert het transitieproces, stimuleert initiatieven en ontwikkelt daarvoor instrumentarium
  2. De gemeente geeft prioriteit aan het besparen van energie en zet daarbij in op de huishoudens als grootste gebruikersgroep
  3. De gemeente wil stapsgewijs van het aardgas af en neemt daarin samen met de direct betrokkenen de regie
  4. De gemeente geeft de voorkeur aan het plaatsen van zonnepanelen op daken boven veldopstellingen. Initiatieven voor zonnevelden worden getoetst aan de nota 'Beleid duurzame energie m.b.t. zonnevelden'
  5. Grootschalige opwekking van energie wordt alleen door de gemeente gefaciliteerd als het een bottom-up initiatief is, het draagvlak geniet, de opbrengst (mede) ten goede komt aan de gemeenschap en er sprake is van ruimte voor participatie

Deze informatie vindt u ook terug in het routeplan energieneutraal De Bilt 2030

Lokaal

BENG! staat voor Biltse Energie Neutrale Gemeenschap en is een lokale energie loket waar iedereen terecht kan met vragen over duurzame maatregelen aan een gebouw. BENG! wil in samenwerking met de gemeente De Bilt én met veel andere partners een duurzame energiehuishouding in 2030 in de gemeente De Bilt realiseren.

Geinteresseerd? Lees verder op www.beng2030.nl

Energiecentrum De Bilt is een samenwerking van ervaren lokale onafhankelijke energieadviseurs en regionale bedrijven die gespecialiseerd zijn het verduurzamen van woningen en bedrijven. Dit kan variëren van een eenvoudige energiebesparende maatregel tot en met een complete Nul-op-de-meter renovatie. Energiecentrum De Bilt is lid van het Bilts Energieberaad en mede-ondertekenaar van het Bilts Energieakkoord van 25 augustus 2016. Hierin zijn de plannen vastgelegd hoe de verduurzaming van  woningen en bedrijven versneld kunnen worden aangepakt om te komen tot een energie neutrale gemeente in 2030.

Lees verder op: www.energiecentrumdebilt.nl

Regionaal

Jouw Huis Slimmer is het onafhankelijke energieplatform van de gemeente De Bilt en 14 andere gemeenten in de provincie Utrecht. Weet u hoeveel energie u verbruikt? Wilt u graag meer weten over verschillende duurzame maatregelen als dakisolatie, zonnepanelen en warmtepomp? Of bent u benieuwd naar subsidies en financieringsvormen voor verduurzaming van uw woning? De website van Jouw Huis Slimmer helpt u verder met advies op maat.
Meer informatie: www.jouwhuisslimmer.nl 

Het rapport 'Energieneutraal De Bilt' over de technische mogelijkheden voor een energieneutrale gemeente en het 'Duurzaamheidsprogramma gemeente De Bilt 2015-2018'; 'Groene meters maken' zijn beschikbaar voor geïnteresseerden. Stuur een e-mail naar Mickel van Kordelaar, m.vankordelaar@debilt.nl en u ontvangt via de mail het rapport of het programma.

Duurzaam De Bilt spoort inwoners, organisaties en bedrijven aan om nieuwe duurzaamheidsinitiatieven te ondernemen. Mensen uitdagen om samen te werken aan een betere leefomgeving voor nu en voor toekomstige generaties: dát is wat Duurzaam De Bilt wil bereiken. Daarom organiseert Duurzaam De Bilt de Week van de Duurzaamheid: een inspiratieweek waarin tal van mensen, organisaties en bedrijven in de gemeente De Bilt kunnen laten zien hoe zij een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Daarnaast is onze gemeente een Fairtrade gemeente. Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product. En dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn.

 

 

.