Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Kunt u zich niet vinden in het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen.

Bezwaar indienen

Bezwaar indienen met eHerkenning

Voor het indienen van een bezwaarschrift hoeft u niet naar het gemeentehuis.

Nodig

 • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.

U kunt bezwaar maken tegen een besluit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Bekendmaking vindt plaats door toezending aan de aanvrager of door publicatie van de gemeentelijke bekendmakingen op de website. 

U kunt bezwaar maken tegen bijvoorbeeld: 

 • Een bekendmaking
 • Afwijzing bouwvergunning
 • Afwijzing WMO Maatwerkvoorziening
 • Afwijzing urgentieverklaring

Uw bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: 

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient
 • De reden waarom u bezwaar indient
 • Bij voorkeur een kopie van het besluit waartegen u bezwaar indient, bijvoegen

Behandeling bezwaar

De adviescommissie bezwaarschriften is ingesteld door de gemeente maar heeft een onafhankelijke positie. De commissie nodigt de indiener van het bezwaarschrift en eventueel derde-belanghebbenden uit om de zaak tijdens  de hoorzitting toe te lichten. Het dossier ligt gedurende één week voorafgaand aan die hoorzitting voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De zitting

Bijna altijd is tijdens de zitting een ambtenaar aanwezig die het gemeentelijk standpunt toelicht en kan reageren op wat de indiener van het bezwaarschrift naar voren brengt. Het doel van de zitting is de commissie de informatie te verschaffen die zij nodig heeft om tot een advies over het ingediende bezwaarschrift te komen.

Het advies

De commissie beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies. Aan de hand van het advies neemt het college van burgemeester en wethouders (en soms de burgemeester of de gemeenteraad) een beslissing. De indiener van het bezwaarschrift krijgt een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies, samen met de beslissing op bezwaar van het college, de burgemeester of de raad.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk beroep instellen bij: Rechtbank Midden-Nederland. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale loket Rechtspraak (met uw DigiD) of u kunt het beroepschrift opsturen naar Rechtbank Midden-Nederland, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Uw beroepschrift moet de volgende onderdelen bevatten: 

 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft
 • Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
 • De reden waarom u beroep indient 
 • Bij voorkeur een kopie van het besluit waartegen u beroep indient, toevoegen

Kosten

Als u een beroepschrift  indient moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank Midden-Nederland (Rechtspraak)