Uitwerking maatregelen Corridorstudie

Onderzoek naar maatregelen om alle verkeersdeelnemers de ruimte te geven zonder aantasting van verkeersveiligheid en karakter van de Soestdijkseweg.

De Bilt is een regio die volop in beweging en ontwikkeling is en dus.is het belangrijk dat de gemeente goed bereikbaar en leefbaar blijft. De groei van De Uithof, de economische ontwikkeling ‘Life Science-as’, maar ook andere ontwikkelingen in de regio, zorgen voor extra verkeer op het Biltse wegennet. Onze hoofdwegen – en met name de Soestdijkseweg - kunnen die groei niet opvangen. De corridorstudie geeft ons antwoord op de vraag welke maatregelen we moeten nemen om fiets, auto en openbaar vervoer in onderlinge samenhang de ruimte te geven – zonder dat we de verkeersveiligheid en het karakter van de Soestdijkseweg aantasten.

Het eerste deel van de maatregelen uit de corridorstudie is in april 2015 afgerond. In deze fase zijn op het stuk tussen de Groenekanseweg en de Looijdijk diverse maatregelen genomen zoals extra voorsorteervakken, een vrije busbaan, geluidreducerend asfalt en de oversteek bij Grontmij.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van uitvoering van het tweede deel van de corridorstudie. De maatregelen kunnen bestaan uit:

  • toegankelijke bushaltes en een oversteekplaats ter hoogte van het gemeentehuis
  • een bus bypass ten noorden van de rotonde bij de Groenekanseweg
  • een busbaan tussen de Utrechtseweg en Dorpsstraat
  • verbetering van de fietsvoorzieningen op de Dorpsstraat en Holle Bilt

De corridorstudie bevat een pakket van samenhangende maatregelen die de komende jaren in uitvoering gaan. Door het Bestuur Regio Utrecht (BRU) is de Soestdijkseweg, aangewezen als een belangrijke verbinding voor het openbaar vervoer in de toekomst, waarbij het De Uithof moet verbinden met station Bilthoven. Behalve voor het openbaar vervoer is de Soestdijkseweg ook een belangrijke as voor de auto en fiets. Ten aanzien van de fiets is de Soestdijkseweg onderdeel van de snelfietsroute. Dat is de fietsroute van het NS-station Bilthoven, door De Uithof naar Houten. In 2014 en 2015 zijn hiervan grote delen uitgevoerd.

 

De Soestdijkseweg is een essentieel onderdeel van het Biltse wegennet. In 2012 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. In dit GVVP is het beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende tien jaar vastgelegd. Met het vaststellen van het GVVP heeft de raad nadrukkelijk gekozen voor het beter benutten van de Soestdijkseweg. Daarmee zijn er feitelijk twee opdrachten: een lokale en een regionale opdracht. Er zal een goede afweging moeten worden gemaakt tussen de drie modaliteiten: fiets, auto en openbaar vervoer. Wat betreft het autoverkeer is er een belangrijke doorstroming- en leefbaarheidopgave. De aanpassingen aan dit traject voert de gemeente De Bilt uit met respect voor bestaande erfgrenzen en met behoud van het karakter van de Soestdijkseweg. Ook in een economische ontwikkeling als de Life Science-as speelt de Soestdijkseweg een grote rol. 

De exacte planning voor fase 2 is nog niet bekend. De uitvoering wordt voorzien in de loop van 2016.

De corridorstudie is een strategisch project in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan. Rond dit plan is een uitgebreid participatietraject gevolgd. De uitwerking van corridorstudie is besproken met het platform Verkeer, die positief heeft ingestemd met de maatregelen. Bij het opstellen van het Verkeerscirculatieplan De Bilt zijn de maatregelen uit de corridorstudie ook besproken met een participatiegroep bestaande uit bewoners en ondernemers uit verschillende wijken van kern De Bilt. In dat kader hebben twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Bij concrete uitwerking van de plannen zullen betrokken bewoners/ondernemers weer actief worden benaderd.

Koen Wagemakers, Projectleider
Telefoon: 030 - 228 95 32
E-mail: k.wagemakers@debilt.nl 

Gerelateerde documenten