De Leijen Zuid

 

Gemeente De Bilt werkt samen met diverse partijen aan de verbetering van het woon- en leefklimaat De Leijen Zuid. Deze gebiedsontwikkeling omvat een aantal deelprojecten, te weten Plan Bosrijck van de Scholtens Groep (geel), het woon-/zorgcomplex van SSW (bruin), de verlenging van de geluidswand door Strukton en de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente. Het woon-zorgcomplex van SSW is het laatste onderdeel wat hiervan nog gerealiseerd moet worden.

Ontwerpuitwerkingsplan ter inzage en inloopavond (9 november 2016)

Woonstichting SSW heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwerpuitwerkingsplan voor De Leijen Zuid. Om u te informeren over de stand van zaken, het ontwerp van SSW en de vervolg procedure organiseren wij een inloopavond.

U bent van harte welkom op dinsdag 22 november tussen 19.30 – 20.30 uur op het kantoor van SSW (Waterman 45, Bilthoven). Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerpuitwerkingsplan bekijken en vragen stellen. Ook krijgt u een impressie van hoe het gebouw er op hoofdlijnen uit komt te zien.

Ontwerpuitwerkingsplan

Aanleiding voor het opstellen van het ontwerpuitwerkingsplan zijn de concrete nieuwbouwplannen van Woonstichting SSW voor een woon-zorgcomplex met 89 zorgeenheden en 10 sociale huurwoningen. Vlak voor het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de vorige initiatiefnemer zich teruggetrokken uit het project. Om te voorkomen dat SSW zich moest schikken naar het bestemmingsplan dat in overleg met een andere partij tot stand is gekomen, is er een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Na vaststelling van het bestemmingsplan is SSW opzoek gegaan naar optimalisering van het plan, wat meer tijd heeft gekost dan vooraf verwacht werd. Deze zoektocht heeft echter niet tot wijzigingen geleid van het ontwerp dat tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan voorzien is en blijft binnen de kaders van het bestemmingsplan.

Ter inzage legging

Van donderdag 10 november tot en met woensdag 21 december 2016 zal het ontwerpuitwerkingsplan De Leijen Zuid ter inzage liggen op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. U kunt hierop mondeling of schriftelijk reageren door een zienswijze in te dienen gedurende deze periode.U kunt de stukken ook online inzien (website ruimtelijke plannen).

Alle ingediende zienswijzen maken deel uit van het door het college te nemen besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan. Schriftelijke reacties kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer W. Zweverink, tel. (030) 228 94 11.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project De Leijen Zuid en de inloopavond, kunt u contact opnemen met projectleider Maarten Gipon, tel. (030) 228 96 28 of m.gipon@debilt.nl .

Bestemmingsplan De Leijen Zuid onherroepelijk na uitspraak Raad van State (20 januari 2016)

In juni 2014 is het bestemmingsplan De Leijen Zuid vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingediend. Op basis van de tussenuitspraak van de Raad van State moest het plan op één onderdeel nader gemotiveerd worden. Dat is gebeurd en  De Raad van State heeft uitgesproken dat het bestemmingsplan nu aan de gestelde eisen voldoet.

Met het bestemmingsplan De Leijen Zuid wordt de ontwikkeling van een complex met een maatschappelijke functie met woon-zorgeenheden, 10 wooneenheden en 12 koopwoningen naast het J.J.P. Oudkwartier in Bilthoven mogelijk gemaakt. De bouw van de woningen verloopt voorspoedig en naar verwachting worden eerste woningen dit voorjaar opgeleverd.  

Het ingediende beroep ging in op twaalf punten. Op elf punten is de gemeente al bij de tussenuitspraak in het gelijk gesteld. Op één punt was naar mening van de Raad van State de motivering nog onvoldoende onderbouwd. Het ging om het aantonen van een regionale behoefte aan de woningen die gebouwd worden, zodat vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar aansluiten. De gemeente heeft deze motivering aangevuld. De Raad van State heeft aangegeven dat met deze nadere onderbouwing het bestemmingsplan voldoet. Het bestemmingsplan was al in werking getreden, maar is met deze uitspraak nu ook onherroepelijk. 

Verlenging geluidswand uitgesteld (27 oktober 2015)

Het werkterrein van Strukton is gereed, maar de start van de bouw is uitgesteld. Om veilig aan de nieuwe geluidswand te kunnen werken is het nodig dat de toekomstige locatie onderzocht wordt op eventueel gevaarlijk overblijfselen uit de tweede wereldoorlog. Dit omdat de spoorlijn destijds gebombardeerd is. Het voormalig maïsveld is volledig onderzocht, met uitzondering van de locatie waar de geluidswand komt. Deze grond is namelijk eigendom van ProRail en daarnaast worden er extra eisen gesteld aan werkzaamheden direct naast het spoor. Dit aanvullende onderzoek heeft vertraging opgelopen en er kan nog niet gestart worden met de werkzaamheden voor het onderzoek is uitgevoerd. De oplevering van de geluidswand is dus momenteel onduidelijk, maar hij zal in ieder geval gereed zijn voor de oplevering van de twee-onder-één-kap woningen van het Plan Bosrijck.

Start verlenging geluidswand (29 september 2015)

In opdracht van ProRail en de gemeente De Bilt gaat Strukton Infratechnieken het geluidsscherm aan de noordzijde van de spoorlijn Den Dolder–Utrecht met 147 meter verlengen. Hierdoor heeft de omgeving straks minder last van het geluid van passerende treinen.

Tijdens de uitvoeringsperiode worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanbrengen en afzetten werkterrein (doorgang naar wandel- en hondenuitlaatpad wordt gegarandeerd)
  • Grond- en kabelwerk
  • Aanbrengen betonnen fundering (geen heiwerkzaamheden)
  • Monteren schanskorfconstructie
  • Ontmantelen werkterrein.

Wellicht ondervindt u van enkele van deze werkzaamheden geringe overlast. Strukton doet haar uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden starten begin oktober. Volgens planning wordt de geluidswand medio december 2015 opgeleverd. Er wordt op locatie gebruik gemaakt van een kleine kraan en een kleine shovel. Tevens wordt in kleine eenheden het materiaal aangeleverd. Het middenterrein tussen Scholtens Groep B.V. en het spoor blijft bereikbaar voor omwonenden.

Waar moet de omgeving rekening mee houden?

De werkzaamheden kunnen op sommige momenten overlast geven voor de directe omgeving. In nauw overleg met ProRail en gemeente probeert Strukton dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Omwonenden moeten rekening houden met de mogelijkheid van geluidsoverlast, extra verkeer en is het bouwterrein langs het spoor voorlopig niet toegankelijk.

Woningstichting SSW wil in de wijk een complex met woon-zorgeenheden realiseren waar mensen met een zorgindicatie zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Dit complex omvat 98 zorgeenheden en 10 sociale huurwoningen. Vlak voor het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de vorige initiatiefnemer zich teruggetrokken uit het project. Om te voorkomen dat SSW zich moest schikken naar het bestemmingsplan dat in overleg met een andere partij tot stand is gekomen, is er een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Na vaststelling van het bestemmingsplan is SSW opzoek gegaan naar optimalisering van het plan, wat meer tijd heeft gekost dan vooraf verwacht werd. Deze zoektocht heeft echter niet tot wijzigingen geleid van het ontwerp dat tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan voorzien is en blijft binnen de kaders van het bestemmingsplan. Begin 2017 wordt verwacht dat het college het uitwerkingsplan vaststelt, waarna SSW een omgevingsvergunning kan aanvragen voor het bouwplan. De bouw zou dan later in het jaar kunnen aanvangen.

FasenPlanning
Uitwerkingsplan woon-zorgwoningen4e kwartaal 2016
Bouwrijp maken grond SSW2e kwartaal 2017
Start bouw woon-zorgwoningen2e kwartaal 2017

Projectleider: Maarten Gipon
Telefoon: 030 - 228 96 28
E-mail: m.gipon@debilt.nl

Extra informatie