Nieuwbouw Islamitisch Cultureel Centrum

Gemeente De Bilt en de Vereniging Marokkaans Islamitische Gemeenschap werken samen aan de nieuwbouwplannen voor een islamitisch cultureel centrum aan de Noorderkroon in Bilthoven. Dit centrum krijgt meerdere functies. 

Er worden onder andere taalcursussen en huiswerkbegeleiding gegeven en een deel van het nieuwe gebouw zal als gebedsruimte gebruikt worden. Het wordt een modern islamitisch centrum dat in de wijk een sociale rol wil vervullen. Ongeveer 95 gezinnen zijn lid van de vereniging.

De vereniging, die sinds 25 jaar aan de Troelstraweg in De Bilt is gevestigd, heeft sinds 2008 de wens om een nieuw centrum te bouwen. Uitbreiding op de huidige locatie was echter niet mogelijk. De Noorderkroon bleek vervolgens de meest geschikte locatie. In 2009 heeft de gemeenteraad besloten dat hier gebouwd mag worden. 

Komende periode worden de plannen verder definitief gemaakt. Hiervoor is nodig het huidige bestemmingsplan te wijzigen. Tegelijkertijd zal de Vereniging Marokkaans Islamitische Gemeenschap het schetsontwerp voor de nieuwbouw verder uitwerken tot een definitief ontwerp zodat zij uiteindelijk een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Om de nieuwbouw daadwerkelijk te kunnen realiseren is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen. Afgelopen periode is daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan geeft exact aan welke functies er zijn toegestaan in een gebied en hoe groot de bebouwing mag worden. Het ontwerpbestemmingsplan brengt de gemeente nu in procedure. Vanaf donderdag 25 augustus 2016 ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage op het gemeentehuis of online via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens deze ter inzageperiode kan iedereen een reactie op het bestemmingsplan geven. Deze worden ‘zienswijzen’ genoemd. Alle zienswijzen worden opgenomen in een zienswijzennota. De zienswijzennota maakt deel uit van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Dit besluit wordt genomen door de gemeenteraad. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld.

Aanvullende welstandscriteria

Afgelopen periode is ook een aanvulling op de welstandsnota gemaakt. Dit was nodig omdat de huidige welstandsnota geen criteria bevat voor deze locatie. Daarom zijn er aanvullende welstandscriteria opgesteld. Deze moeten door de gemeenteraad worden vastgesteld. Dit loopt parallel aan het tijdspad van het bestemmingsplan en ligt komende periode ook ter inzage.op het gemeentehuis en online op de pagina bouwen en wonen->welstand. Op de aanvullende welstandscriteria kunt u eveneens een inspraakreactie geven.

Inloopavond 13 september

Op 13 september wordt in WVT-gebouw van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond gehouden over het ontwerpbestemmingsplan en de aanvullende welstandscriteria. U kunt dan toelichting krijgen op de plannen en de procedure. Het WVT-gebouw is gelegen aan de Talinglaan 10, 3721 EA in Bilthoven.

Planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan kan het bestuur van het islamitisch centrum een omgevingsvergunning aanvragen. Als deze is verleend kan gestart worden met de bouw. Als alles volgens plan verloopt, kan op zijn vroegst tegen de zomer van 2017 worden gestart met de bouw. Oplevering van het islamitisch centrum zou dan eind 2017 kunnen plaatsvinden.

Naast gebedsruimtes heeft het centrum ook ruimtes voor andere activiteiten. Net als op de huidige locatie aan de Troelstraweg, vindt er geen oproep tot gebed plaats. In de andere ruimtes worden activiteiten en themabijeenkomsten georganiseerd, die zowel door moslims als niet-moslims bijgewoond kunnen worden. Deze activiteiten omvatten onder meer huiswerkbegeleiding, opvoedbegeleiding, taalcursussen en hulpverlening. Het organiseren van privéfeesten is in het centrum niet toegestaan. Dit geldt ook voor het vestigen van een commerciële winkelruimte. De Marokkaanse vereniging wil een sociale rol vervullen in de wijk. Na de opening van het centrum zijn niet-moslims die een rondleiding willen krijgen, zijn van harte welkom in het islamitisch centrum.

Vrijdaggebed

Op vrijdag komen de moslims bij elkaar voor het vrijdaggebed. Daaraan voorafgaand houdt de imam een lezing over een sociaal of maatschappelijk onderwerp. Tijdens de lezing worden vaak de algemene tekortkomingen (van de mens) benoemd en de mensen worden er aan herinnerd bewust te zijn van de verantwoordelijkheden die zij hebben voor eigen kinderen, families, vrienden en de samenleving.

De Marokkaanse vereniging heeft een voorlopig ontwerp laten maken, dat voldoet aan de gemeentelijke eisen op het gebied van hoogte, vorm en parkeerplaatsen. De gemeenteraad zal deze zogenaamde ruimtelijke randvoorwaarden naar verwachting in november 2015 vaststellen.

Het gebouw wordt ruim 10 meter hoog met een oppervlakte van 450 m2, ruim 20 bij 20 meter. Op het gebouw komt een kleine minaret die iets boven het dak uitsteekt.

De Welstandscommissie heeft een zogenaamd pre-advies uitgebracht en stemt hierin op hoofdlijnen in met het ontwerp en de ontwikkeling. Wel heeft de commissie een paar opmerkingen over de architectuur. De gewenste aanpassingen worden in het definitieve ontwerp verwerkt. De commissie zal het ontwerp dan opnieuw beoordelen.

Alternatieve tekst voor de afbeelding.

Het islamitisch centrum komt aan de Noorderkroon in Bilthoven, in de hoek met de Tweelingen, tegen het spoor op de locatie van het voetbalveldje. De speelvoorzieningen kunnen verplaatst worden naar een andere plek in de wijk.

Aan de Noorderkroon is veel openbaar groen en dat groene karakter willen we graag behouden. Voor de bouw van het centrum hoeven geen waardevolle bomen verwijderd te worden. Alleen in het midden moet wat groen plaatsmaken voor het gebouw en de parkeerplaatsen.

Locatie islamitisch centrum

Het nieuwe islamitisch centrum is straks met de auto bereikbaar via de Tweelingen. Op basis van vastgestelde normen, komen er 29 parkeerplaatsen. De ervaring aan de Troelstraweg is, dat parkeren nooit tot problemen heeft geleid. De sportvelden blijven tijdens en na de bouw gewoon bereikbaar.

U kunt ook altijd contact met ons opnemen via:
Assistent-projectleider: Maarten Gipon
E-mail: giponm@debilt.nl
Telefoon: (030) 228 96 28