Melkweg

De ontwikkelingen binnen het project Melkweg in Bilthoven zijn in volle gang. Het Lichtruim, de parkeergarage en woningbouw zijn inmiddels gerealiseerd.

Op dit moment worden de voorbereidende maatregelen getroffen voor de herinrichting van het noordelijk en westelijke deel van de Melkweg. Meer informatie volgt binnenkort.

Op dit moment worden de voormalige schoolgebouwen Jan Ligthart en Poolster gesloopt. Na de zomervakantie starten we in de omgeving van de Olberslaan met ingrijpende werkzaamheden aan de riolering. Beide werkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege de plannen voor nieuwbouwwoningen aan de Melkweg.  U bent van harte welkom op de informatieavond. Deze vindt plaats op:

Maandag 25 juni om 19.30 uur, locatie WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven.

Op deze avond lichten we de planning van de werkzaamheden en verkeersomleidingen toe. Ook bespreken we de bereikbaarheid van de woningen en de parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de projectleider. Graag horen we van u welke knelpunten u voorziet, dan kunnen we daar rekening mee houden. U hoeft zich voor de avond op 25 juni niet aan te melden.

Meer informatie

Na deze zomer organiseren we een uitgebreide informatieavond over de plannen voor woningbouw aan de Melkweg. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging.

De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW hebben op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de invulling van het gebied aan de noordzijde van de Melkweg. Er komen ruim honderd nieuwe woningen, grofweg verdeeld in 30% sociale huur en 70% vrije sector koopwoningen. Tot aan de zomervakantie zullen er werkzaamheden gaan plaatsvinden in het gebied. Dit zijn de eerste stappen om het terrein bouwrijp te maken.

Proefsleuven voor archeologie

In het gebied tussen de Melkweg en de Orionlaan heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden naar archeologische vondsten. Hieruit blijkt dat er mogelijk archeologische resten in de grond zitten. Daarom worden enkele proefsleuven gegraven van ongeveer 80 meter lang en 4 meter breed.
De werkzaamheden starten in de week van 25 juni 2018 en duren ongeveer een week. Het terrein wordt afgezet met hekwerken.

Sloop van schoolgebouwen

In juni worden de voormalige schoolgebouwen van de Poolsterschool en de Jan Ligthartschool gesloopt. De huidige gebruikers verlaten begin juni het gebouw waarna de aannemer direct start met de sloopwerkzaamheden.
Uit onderzoek is gebleken dat in beperkte mate asbest aanwezig is in de gebouwen. Dat is niet zo vreemd voor gebouwen uit die tijd. Na plaatsing van de bouwhekken wordt het aanwezige asbest verwijderd en afgevoerd.
Een gecertificeerd bedrijf voert dit uit. Medewerkers dragen daarvoor speciale kleding. Het verwijderen vindt onder strikte voorwaarden plaats, zodat er geen risico voor de omgeving is. Na het verwijderen van asbest start de sloop van de gebouwen. De sloop vindt plaats op circulaire wijze, dat wil zeggen dat er wordt gekeken welke materialen nog kunnen worden hergebruikt.

De sloopwerkzaamheden en het afvoeren van de materialen nemen ongeveer 12 weken in beslag en vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. 

Globale planning woningbouw

Na de zomerperiode worden de overige werkzaamheden voor het bouwrijp maken uitgevoerd. Dit houdt ook in dat de vergunningaanvraag en het ontwerp wordt uitgewerkt. Als de procedures volgens planning verlopen, kan in het najaar van dit jaar gestart worden met de verkoop van de woningen. De bouwwerkzaamheden starten dan eind 2018 / begin 2019.

Olberslaan

In het bestemmingsplan is opgenomen om aan de Olberslaan een appartementencomplex te realiseren. De precieze locatie en invulling van de woningen en type woningen staat nog niet vast. De gemeente wil zoveel mogelijk groene en open ruimtes hier behouden.

Orionlaan

Door het verplaatsen van De Poolster en de Jan Ligthartschool ontstaat er ruimte voor nieuwbouw aan de Orionlaan. Hier wordt een straat ontwikkeld die aansluit op de Weegschaal. De directe verbinding tussen de Weegschaal en de Melkweg komt dan te vervallen.

Voormalige kerklocatie

Op de voormalige locatie van de Laurenskerk is een appartementencomplex 'La luna' gerealiseerd.

Het Lichtruim

Het Lichtruim huisvest een combinatie van instellingen.Meer informatie vindt u op de website www.hetkunstenhuis.nl

Aan de planvorming van het plangebied dat ten noorden van de Melkweg ligt, wordt op dit moment gewerkt. De Melkweg zelf komt daarna aan de orde. 

Voorlopige planning:

ActiviteitStartGereed
Proefsleuven graven voor archeologieWeek 25 (18 juni 2018)Week 26 (25 juni 2018)
Sloop schoolgebouwenJuni 2018Begin september 2018
Bouw woningenEind 2018 / begin 2019

Sloopbedrijf

Voor meer informatie of opmerkingen tijdens de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met sloopbedrijf Avezaat onder telefoonnummer 030 - 656 72 72.

Gemeente

Projectleider: Wilco de Rooij

Telefoon: (030) 228 95 88

E-mail: w.derooij@debilt.nl.