Onderdoorgang Leijenseweg

Met de aanleg van een onderdoorgang bij het spoor de Leijenseweg komt er een vlotte en veilige doorstroming van verkeer in de wijk De Leijen.

Het geduld van inwoners is op de proef gesteld, maar op donderdag 27 juli in de middag, gaat de onderdoorgang geheel open. Dit betekent dat zowel al het gemotoriseerde verkeer, als voetgangers en fietsers de wijk De Leijen via de Leijenseweg in en uit kan. Daarmee komt een einde aan een periode van bijna twee jaar omrijden.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: “Eerder kondigden we aan dat eind juli slechts één rijbaan open zou gaan, maar het werk verloopt voorspoedig, waardoor nu gehele openstelling al mogelijk is.” De openstelling hing vooral af van het tegelwerk. Beide wanden van de onderdoorgang worden betegeld. Een klus waar veel tijd in gaat zitten en waarvoor één rijbaan afgesloten zou moeten worden.

Rost van Tonningen: “Ik ben erg blij dat de onderdoorgang nu, ondanks een kleine vertraging, open gaat. Het gaat om een belangrijke verbinding voor de wijk De Leijen waarmee de veiligheid in en de doorstroming van het verkeer sterk verbeteren.”

Laatste werkzaamheden

De aannemer is eind juli nog niet helemaal klaar met het werk. Tot begin september worden de laatste puntjes op de i gezet en wordt met name ook de ruimte direct om de onderdoorgang heen afgewerkt. In het najaar gaat de gemeente de nieuwe beplanting aanbrengen.

Wilt u de laatste werkzaamheden volgen? Volg het project dan op www.facebook.com/onderdoorgangleijenseweg of via deze pagina.
Na de gehele oplevering wordt in september samen met de buurt op een feestelijke wijze stil gestaan bij de opening.

Verkeerssituatie rondom Jan Steenlaan voorlopig ongewijzigd

Om het verkeer, tijdens de aanleg van de onderdoorgang in goede banen te leiden, zijn er verschillende maatregelen getroffen op de omleidingsroute. De huidige situatie, met onder andere delen eenrichtingsverkeer op de Van Ostadelaan, de Jan Steenlaan en de Jan van Eijcklaan, blijft ook na de openstelling van de onderdoorgang in werking. De gemeenteraad heeft namelijk in oktober 2016 besloten dat het verkeerscirculatieplan De Leijen van kracht blijft na openstelling van de onderdoorgang. De raad wil eerst de mogelijkheden voor een structureel veilige fietsroute op de Jan Steenlaan onderzoeken voordat de situatie weer gewijzigd wordt. Daarmee wordt voorkomen dat in een korte periode de verkeerssituatie meerder malen verandert en daarmee voor onduidelijkheid kan zorgen.

Voor de bouw van de onderdoorgang moest veel groen worden verwijderd. Als de bouw straks helemaal klaar is gaan wij rond de onderdoorgang weer nieuwe laanbomen, heesters en gazons aanbrengen rond de Leijenseweg vanaf de Spoorlaan tot aan de Massijslaan.

In de voorbereiding op de bouw is eind 2013 samen met een werkgroep van bewoners een groenplan voor de omgeving van de onderdoorgang opgesteld. In dit plan op hoofdlijnen is vastgelegd wat voor soort beplanting waar gaat komen. Dit groenplan is nu vertaald in een beplantingsplan en een plantlijst zodat de hovenier die straks het groen aanplanten precies weet wat waar moet komen te staan.

Langs de hele Leijenseweg komt er een doorgaande boomstructuur. We hebben ervoor gekozen om niet 1 soort maar drie soorten bomen te gaan aanplanten zodat er een gevarieerde bomenrij ontstaat met minder risico’s op ziektes. De bomen langs de weg komen in een brede strook van lage bodembedekkers met daarin narcissen. Aan de zijde van de Perenlaan en Walnootlaan en langs de tuinen van de Geertgen tot Sint Janslaan komt er een gevarieerde hogere heesterbeplanting van bloeiende en wintergroene struiken en enkele sierboompjes. Op de rotonde komt een mooie leiplantaan met een rode haagbeuk en een lage beplanting er omheen. In het komende plantseizoen tussen november 2017 en maart 2018 wordt de nieuwe beplanting aangebracht.

Deze informatie vindt u ook terug in het schematische beplantingsplan (let op: pdf, 8 mb)

De komende maanden zal er meer vrachtverkeer van en naar de bouwplaats plaats vinden. Dit is nodig voor de afvoer van de grond die ontgraven wordt voor de onderdoorgang. Dit vraagt om extra maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden. U kunt daar ook aan bijdragen!

Voor de aanleg van de onderdoorgang wordt er regelmatig groot materieel  aan- en afgevoerd. Met de aannemer is afgesproken dat zij dit niet doen tijdens de ochtendspits of op tijden waarop de scholen in- en uitgaan. Zo kan overlast op de omleidingsroute zo veel als mogelijk beperkt worden. Zodra de aannemer grond gaat afvoeren wordt de ochtendspits nog steeds ontzien. Buiten de ochtendspits worden op drukke tijden en drukke kruisingen extra verkeersregelaars ingezet om er op toe te zien dat alles veilig verloopt.

De afvoer van grond door de wijk vindt plaatst vanaf oktober. Omdat er veel schoolgaande kinderen over de Jan Steenlaan gaan, leggen wij na de zomervakantie contact met de scholen om te kijken hoe zij deze situatie onder de aandacht van de kinderen en de ouders kunnen brengen. Uiteraard kunt u zelf ook bijdragen aan een veilige situatie door de geldende regels te hanteren en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

 

 

De onderdoorgang heeft aan één kant een dubbel fietspad, en er komt een rotonde bij de kruising van de Leijenseweg met de Tweede Brandenburgerweg. Ook wordt er een nieuwe weg aangelegd, vanaf de nieuwe rotonde voor de politie en de brandweerkazerne langs. De weg buigt daarna af over de onderdoorgang en gaat verder langs het spoor in de richting van de Talinglaan. Deze weg vervangt de huidige aansluiting van de Anne Franklaan op de Leijenseweg.

Het spoordek van de tunnel wordt naast het spoor opgebouwd. Vervolgens wordt het dek onder het spoor geplaatst. Als dit dek is geplaatst, kan de onderdoorgang worden voltooid zonder dat het treinverkeer daar hinder van ondervindt. Ondertussen wordt aan de zuidzijde van het spoor de rotonde gerealiseerd. De rotonde wordt gefaseerd aangelegd, zodat de gebouwen en percelen in de omgeving altijd bereikbaar blijven.

Om er voor te zorgen dat de wijk tijdens de werkzaamheden goed en op een veilige manier bereikbaar blijft, heeft de gemeente een tijdelijk verkeerscirculatieplan (VCP) opgesteld. Dit plan is zorgvuldig afgestemd met een werkgroep van bewoners.

In onderstaande afbeelding is te zien wat de omleidingsroute is tijdens de werkzaamheden. Regio TV De Bilt heeft een informatief filmpje gemaakt over de omleidingsroute. In het filmpje wordt abusievelijk gezegd dat de Rogier van der Weijdenlaan ook eenrichtingsverkeer wordt. Dit is echter niet het geval. Hier stellen we alleen een tijdelijk parkeerverbod in.

Fietsers

Voor de fietsers is er niet veel veranderd. Zij kunnen gebruik blijven maken van de Jan Steenlaan en de Rembrandtlaan. Bij de fietsoversteken over de weg is duidelijk aangegeven wie voorrang heeft.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer blijft gewoon door de wijk rijden. Lijn 78 rijdt met kleine bussen door de wijk om mensen van en naar station Bilthoven te brengen. Deze lijn rijdt ook ’s avonds en in het weekend. Lijn 77 rijdt niet meer door de wijk, maar keert bij de rotonde Jan Steenlaan. Op de Rembrandtlaan is een tijdelijke halte ter vervanging van de halte op de Jan van Eijcklaan.

Hulpdiensten

Zie 'Wat te doen bij calamiteiten?'

Samen met de hulpdiensten hebben wij een calamiteitenplan opgesteld, waarbij een aantal scenario’s in relatie tot de bereikbaarheid van de wijk in kaart zijn gebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het scenario dat een vrachtwagen de tunnel bij de Soestdijkseweg blokkeert. Er is in zo'n geval de mogelijkheid voor de hulpdiensten om gebruik te maken van alternatieve routes door fietstunnels, het bos, et cetera.


Bij calamiteiten of onraad op en rondom de bouwplaats kunt u 24 uur per dag contact opnemen met ProRail (zie onder 'Contact').

Planning (deze kan tussentijds wijzigen)
Aanbrengen tegels op wanden onderdoorgangjuni-juli
Herstellen Alexander Vosmaerlaanjuni

Betonwerk (schampkanten)

juni
Asfalteren fietspadjuni
Aanbrengen leuningenjuli
Inrichting omgeving onderdoorgangjuli
Asfalteren rijbaanjuli
Gehele openstelling onderdoorgang27 juli 2017
Oplevering onderdoorgangseptember 2017

 

 

 

 

Voor vragen en/of opmerkingen:

Gemeente De Bilt
Leijenseweg@debilt.nl
T: (030) 228 94 11

U kunt voor meer informatie en vragen ook langs bij het informatiecentrum (Bilthoven Bouwt) in de boekhandel op Julianalaan 1 in Bilthoven. Openingstijden:

  •     Woensdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur
  •     Vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur
  •     De eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11.00 en 14.00 uur

Voor een kijkje achter de schermen en actueel nieuws:

Volg ons op Facebook. Op onze pagina plaatsen we regelmatig foto's van het werk en de laatst updates over de werkzaamheden.

Bij calamiteiten of onraad:

Klantcontact Prorail
T: (0800) 776 72 45