Ontwikkeling Schapenweide in Bilthoven

Plan van aanpak vastgesteld over de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide in Bilthoven.

Op 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpask vastgesteld voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor locatie Schapenweide. Schapenweide is het gebied tussen de Soestdijkseweg Zuid, Groenekanseweg en de Anthonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van het terrein. Het RVB heeft de gemeente kenbaar gemaakt, dat het overweegt de Schapenweide te verkopen en een ontwikkelaar voor het gebied wil zoeken. Het RVB heeft de gemeente De Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelperspectief op te stellen. Op basis hiervan kan de toekomstige ontwikkelaar zijn plannen maken.

Op dinsdag 12 december jl. bezochten veel mensen de inloopbijeenkomst over de toekomst van de Schapenweide. Tijdens de bijeenkomst zijn de verschillende varianten toegelicht en zijn er vragen beantwoord. Na de bijeenkomst was het mogelijk om ook schriftelijk te reageren. De binnengekomen reacties worden gebundeld. Tijdens de volgende bijeenkomst informeren wij belanghebbenden en betrokkenen over de opbrengst van de bijeenkomst van 12 december. Ook lichten dan wij dan toe welke onderwerpen al dan niet een plek hebben gekregen in het concept ontwikkelperspectief. Daarna is het aan het college een besluit te nemen over de voorkeursvariant voor het concept ontwikkelperspectief. Een datum voor de volgende bijeenkomst is nog niet bekend. Houd daarvoor onze projectpagina in de gaten.

Hieronder vindt u de informatie die is gebruikt tijdens de eerste bijeenkomst

Voor de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide wil het college van burgemeester en wethouders in de eerste helft van 2018 de gemeenteraad een voorkeursvariant van een van de drie scenario’s voorleggen: hoogwaardige bedrijvigheid gericht op life sciences, woningbouw of een combinatie daarvan. Daarna zal het college aan de gemeenteraad vragen het ontwikkelperspectief voor de Schapenweide vast te stellen als beleid voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bij de ontwikkeling van die scenario’s willen wij graag omwonenden en andere belanghebbenden betrekken.

Door middel van bijeenkomsten worden omwonenden, bedrijven en instellingen betrokken bij het proces. De ontvangen reacties worden verzameld en verwerkt. De uitkomsten hiervan vormen mede de basis voor de verdere ontwikkeling van de Schapenweide.

De Schapenweide is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare. Het gebied wordt begrensd door de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg. De toekomst van de Schapenweide is al langer onderwerp van gesprek. In de Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 uit 2010 schetst de gemeenteraad een toekomst als hoogwaardige sciencepark voor kennis en onderzoek, een uitbreidingsmogelijkheid voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2016 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om te onderzoeken of er ook betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. De uiteindelijke invulling vraagt dus om een zorgvuldige afweging vooraf.

Sharita LachmanAssistent projectleider
Telefoon: 030 - 228 91 22
E-mail:    s.lachman@debilt.nl