Ontwikkelperspectief locatie Schapenweide in Bilthoven

Op 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor locatie Schapenweide.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van het terrein. Het RVB heeft de gemeente kenbaar gemaakt, dat het overweegt de Schapenweide te verkopen aan  een ontwikkelaar. Het RVB heeft de gemeente De Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelperspectief op te stellen. Op basis hiervan kan de toekomstige ontwikkelaar zijn plannen maken.

Voor de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide wil het college van burgemeester en wethouders voor de zomer van 2018 een voorkeursvariant van een van de drie scenario’s vaststellen: hoogwaardige bedrijvigheid gericht op life sciences, woningbouw of een combinatie daarvan.

Via onder andere bijeenkomsten worden inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij het proces. Op 12 december 2017 en op 24 april 2018 zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Nadat het besluit van het college gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage is gelegd, zal het college aan de gemeenteraad het verslag van de participatie en de inspraakreacties aanbieden en vragen het ontwikkelperspectief voor de Schapenweide vast te stellen als beleid voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bij de ontwikkeling van die scenario’s zijn en worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken.

Videoverslag van de tweede participatiebijeenkomst op 24 april 2018:

Op 24 april 2018 heeft de tweede participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Bezoekers kregen:

  • Informatie over de opbrengst van de bijeenkomst van 12 december 2017;
  • Overzicht van de stappen om het ontwikkelperspectief (visie) te realiseren en de besluitvorming daarover;
  • De vertaalslag van het kwaliteitskader en de bouwstenen naar de de drie scenario’s.

Informatiepanelen die gebruikt zijn tijdens de bijeenkomsten:

Er is tijdens de bijeenkomst een reactieformulier PDF verstrekt. U kunt tot en met 31 mei 2018 uw reactie mailen naar: s.lachman@debilt.nl .

Heeft u problemen met het raadplegen van deze bestanden, neem dan contact op met Sharita Lachman, telefoon (030) 228 91 22.

Een videoverslag van de avond ziet u boven op deze pagina.

Op 12 december is bezoekers gevraagd te vertellen wat zij belangrijke kwaliteiten van het gebied vinden. Ook is toegelicht welke varianten (scenario’s) er zijn voor de ontwikkeling van het gebied (life science, wonen en een mengvorm). En bezoekers konden met hun vragen en opmerkingen terecht bij diverse adviseurs. Alle reacties zijn gebundeld en verwerkt in een reactienota. 

Meer informatie:

De Schapenweide is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare. Het gebied wordt begrensd door de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg. De toekomst van de Schapenweide is al langer onderwerp van gesprek. In de Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 uit 2010 schetst de gemeenteraad een toekomst als hoogwaardige sciencepark voor kennis en onderzoek, een uitbreidingsmogelijkheid voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2016 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om te onderzoeken of er ook betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. De uiteindelijke invulling vraagt dus om een zorgvuldige afweging vooraf.

Rijksvastgoedbedrijf
Michiel von Bonninghausen
Telefoon: 06 53 400 491
Gemeente De Bilt
Tanja VonseeAssistent projectleider
Telefoon030 228 95 45
E-mailt.vonsee@debilt.nl