Ontwikkelperspectief locatie Schapenweide in Bilthoven

Op 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor locatie Schapenweide.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van het terrein. Het RVB heeft de gemeente kenbaar gemaakt, dat het overweegt de Schapenweide te verkopen aan  een ontwikkelaar. Het RVB heeft de gemeente De Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelperspectief op te stellen. Op basis hiervan kan de toekomstige ontwikkelaar zijn plannen maken.

Voor de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide wil het college van burgemeester en wethouders voor de zomer van 2018 een voorkeursvariant van een van de drie scenario’s vaststellen: hoogwaardige bedrijvigheid gericht op life sciences, woningbouw of een combinatie daarvan.

Nadat het besluit van het college gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage is gelegd, zal het college aan de gemeenteraad het verslag van de participatie en de inspraakreacties aanbieden en vragen het ontwikkelperspectief voor de Schapenweide vast te stellen als beleid voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bij de ontwikkeling van die scenario’s zijn en worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken.

Op dinsdag 24 april bezochten veel mensen een tweede inloopbijeenkomst over de toekomst van de Schapenweide.

Informatiepanelen die gebruikt zijn tijdens de bijeenkomsten:

Er is tijdens de bijeenkomst een reactieformulier PDF verstrekt. U kunt tot en met 31 mei 2018 uw reactie mailen naar: s.lachman@debilt.nl .

Heeft u problemen met het raadplegen van dit formulier, neem dan contact op met Sharita Lachman, telefoon (030) 228 91 22.

Door middel van bijeenkomsten worden omwonenden, bedrijven en instellingen betrokken bij het proces. De ontvangen reacties worden verzameld en verwerkt. De uitkomsten hiervan worden meegewogen in de visievorming voor de verdere ontwikkeling van de Schapenweide.Op dinsdag 12 december 2018 heeft er een  inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor belanghebbenden, betrokkenen en geïnteresseerden.

Tijdens de bijeenkomst zijn de verschillende ontwikkelvarianten toegelicht en kon men terecht bij onze adviseurs met vragen en opmerkingen. De vele binnengekomen reacties zijn gebundeld en verwerkt in een reactienota. Gezien het aantal reacties en de acties voor de gemeente die daaruit zijn voortgekomen, heeft het iets langer geduurd voordat we terugkoppeling kunnen geven van de verschillende uitgewerkte varianten van het concept ontwikkelperspectief.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 april 2018  van 20:00 uur tot 22:00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij over de opbrengst van de bijeenkomst van 12 december 2017 en de vorderingen in het proces. Ook lichten wij toe wat de kwaliteitskaders en eigenschappen zijn van de drie scenario’s.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een bericht te sturen naar s.lachman@debilt.nl

Daarna is het aan het college een besluit te nemen over de voorkeursvariant voor het concept ontwikkelperspectief.

Hieronder vindt u de informatie die is gebruikt tijdens de eerste bijeenkomst, het verslag van de bijeenkomst en een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden.

De Schapenweide is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare. Het gebied wordt begrensd door de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg. De toekomst van de Schapenweide is al langer onderwerp van gesprek. In de Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 uit 2010 schetst de gemeenteraad een toekomst als hoogwaardige sciencepark voor kennis en onderzoek, een uitbreidingsmogelijkheid voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2016 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om te onderzoeken of er ook betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. De uiteindelijke invulling vraagt dus om een zorgvuldige afweging vooraf.

Rijksvastgoedbedrijf
Michiel von Bonninghausen
Telefoon: 06 53 400 491
E-mail:    m.vonbonninghausen@rijksoverheid.nl
Gemeente De Bilt
Sharita LachmanAssistent projectleider
Telefoon030 228 91 22
E-mails.lachman@debilt.nl