Particulier initiatief Van der Valk De Biltsche Hoek

Uitbreidings- en renovatieplannen Van der Valk

Om de huidige markt goed te kunnen bedienen is een uitbreiding noodzakelijk voor restaurant/hotelcombinatie Van der Valk aan De Holle Bilt 1 in De Bilt. Ook zijn bepaalde delen van het huidige gebouw toe aan renovatie.

Van der Valk heeft een verzoek ingediend bij de gemeente voor uitbreiding en herontwikkeling. Op 10 februari 2015 heeft het college van B&W toegezegd medewerking te verlenen aan de uitbreiding volgens de richtlijnen die de gemeente aanreikt.

Op 20 maart a.s. organiseren de gemeente De Bilt en initiatiefnemer Van der Valk een brede inloopavond voor geïnteresseerden over de ruimtelijke randvoorwaarden voor de uitbreidingsplannen van De Biltsche Hoek-Van der Valk. U bent van harte welkom tussen 18:30 uur tot 20:30 uur in de Oostbroekzaal van De Biltsche Hoek aan de Holle Bilt 1.

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente en adviseurs van het bedrijf Van der Valk aanwezig om vragen te beantwoorden over de gepresenteerde beelden van de ruimtelijke randvoorwaarden en de mogelijke ruimtelijke doorvertaling door Van der Valk.

Op 28 januari 2016 heeft de gemeenteraad van De Bilt de Gebiedsvisie voor De Bilt-Zuid vastgesteld. De gebiedsvisie omvat op hoofdlijnen de voorwaarden voor ontwikkeling in de omgeving. Met de gebiedsvisie in de hand heeft de gemeente in samenwerking met direct betrokkenen de ruimtelijke randvoorwaarden voor dit plan opgesteld. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waaraan de herontwikkeling moet voldoen. Deze randvoorwaarden vormen de basis voor het toekomstige bestemmingsplan. Naar verwachting zal de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2017 hierover een besluit over nemen. Na vaststelling zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Met de gebiedsvisie De Bilt Zuid in de hand stelt de gemeente de concept ruimtelijke randvoorwaarden op voor het plan. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen. De randvoorwaarden vormen de basis voor het toekomstige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in een volgende fase opgesteld.

Het opstellen van de ruimtelijke randvoorwaarden gebeurt in nauw overleg met de initiatiefnemer en belanghebbenden, vertegenwoordigd in een werkgroep. Op 5 april 2016 heeft er een werksessie plaatsgevonden met de werkgroep. Tijdens de werksessie zijn de (on)mogelijkheden verkend, van commentaar voorzien en uitgewerkt. De gemeente heeft de uitkomsten verwerkt in de concept ruimtelijke randvoorwaarden. Dit concept is op 22 november 2016 gepresenteerd aan de belanghebbenden.

De concept ruimtelijke randvoorwaarden worden voorgelegd aan de werkgroep voor reactie en vervolgens aangeboden ter besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad.

Om de plannen beter te kunnen beoordelen heeft de gemeente de Gebiedsvisie De Bilt Zuid opgesteld. Een gebiedsvisie geeft duidelijkheid over de huidige functies en waarden in dit gebied, maar geeft ook sturing aan toekomstige ontwikkelingen. Zo kunnen concrete plannen in het gebied een plaats krijgen en kunnen nieuwe initiatieven integraal worden afgewogen. Op 28 januari 2016 is de gebiedsvisie De Bilt-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad.

Projectleider: Matth├ę Rijs
Telefoon: (030) 228 91 28
E-Mail: m.rijs@debilt.nl

Assistent-projectleider: Sharita Lachman
Telefoon: (030) 228 91 22
E-mail: s.lachman@debilt.nl