Particulier initiatief Van der Valk De Biltsche Hoek

Uitbreidings- en renovatieplannen Van der Valk

Om de huidige markt goed te kunnen bedienen is een uitbreiding noodzakelijk voor restaurant/hotelcombinatie Van der Valk aan De Holle Bilt 1 in De Bilt. Ook zijn bepaalde delen van het huidige gebouw toe aan renovatie.

Van der Valk heeft een verzoek ingediend bij de gemeente voor uitbreiding en herontwikkeling. Op 10 februari 2015 heeft het college van B&W toegezegd medewerking te verlenen aan de uitbreiding volgens de richtlijnen die de gemeente aanreikt.

De afgelopen tijd heeft de gemeente in nauw overleg met belanghebbenden ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld voor dit plan.

Met de gebiedsvisie De Bilt Zuid in de hand heeft de gemeente ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld voor het initiatief. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen. De randvoorwaarden vormen de basis voor het toekomstige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in een volgende fase opgesteld.

Bij het opstellen van de ruimtelijke randvoorwaarden heeft de gemeente de initiatiefnemer en belanghebbenden actief betrokken. Tijdens de werksessies met de betrokkenen zijn de (on)mogelijkheden verkend, van commentaar voorzien en uitgewerkt. De gemeente heeft de uitkomsten verwerkt in de concept ruimtelijke randvoorwaarden. Op 20 maart 2017 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden gepresenteerd tijdens een brede inloopavond.

De ruimtelijke randvoorwaarden worden geagendeerd  voor de commissievergadering Openbare Ruimte op 11 mei en de gemeenteraadsvergadering op 18 mei. De definitieve stukken en agenda's voor de vergaderingen vindt u hier binnenkort. 

Om de plannen beter te kunnen beoordelen heeft de gemeente de Gebiedsvisie De Bilt Zuid opgesteld. Een gebiedsvisie geeft duidelijkheid over de huidige functies en waarden in dit gebied, maar geeft ook sturing aan toekomstige ontwikkelingen. Zo kunnen concrete plannen in het gebied een plaats krijgen en kunnen nieuwe initiatieven integraal worden afgewogen. Op 28 januari 2016 is de gebiedsvisie De Bilt-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad.

Projectleider: Matthé Rijs
Telefoon: (030) 228 91 28
E-Mail: m.rijs@debilt.nl

Assistent-projectleider: Sharita Lachman
Telefoon: (030) 228 91 22
E-mail: s.lachman@debilt.nl