Particulier initiatief Tolakkerweg 138 in Hollandsche Rading

Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling heeft plannen ontwikkeld voor woningbouw op locatie Tolakkerweg 138 in Hollandsche Rading.

Het plangebied bestaat uit drie percelen met een totale omvang van 8.555m². Op deze percelen is nu het tuincentrum Karel Hendriksen (voormalig Groenrijk) gevestigd. Deze gronden zijn recent verworven door Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV.

Gezien de recente marktontwikkelingen in de detailhandel en het ontbreken van voldoende vraag uit de directe omgeving gaat het tuincentrum sluiten. Tetteroo Bouw ziet kansen voor woningbouw op deze locatie en  is van plan om 4 twee onder – een kap woningen, 5 grondgebonden woningen en 5 patiowoningen binnen het plangebied te realiseren.

De gemeente heeft ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld voor het initiatief. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen. De randvoorwaarden vormen de basis voor het toekomstige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in een volgende fase opgesteld.

Bij het opstellen van de ruimtelijke randvoorwaarden heeft de gemeente de initiatiefnemer en belanghebbenden actief betrokken. Tijdens de werksessies met de betrokkenen zijn de (on)mogelijkheden verkend, van commentaar voorzien en uitgewerkt. De gemeente heeft de uitkomsten verwerkt in de concept ruimtelijke randvoorwaarden. Op 7 maart 2017 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden gepresenteerd tijdens een inloopavond.

De ruimtelijke randvoorwaarden worden geagendeerd  voor de commissievergadering Openbare Ruimte op 16 mei en de gemeenteraadsvergadering op 18 mei.

Na vaststelling door de raad wordt het plan door Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling  op basis van de voorliggende ruimtelijke randvoorwaarden uitgewerkt in een bestemmingsplan. In het kader van het bestemmingsplan nog uit te voeren onderzoeken en te onderzoeken uitvoeringsaspecten moeten uitwijzen of aanvullende randvoorwaarden noodzakelijk zijn, om de toekomstige woonbestemming op de gewenste wijze in te kunnen passen en of voldaan wordt aan de wettelijke vereisten.

Voor de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad worden belanghebbenden weer in de gelegenheid gesteld om te reageren tijdens een inloopavond. Dan in de vorm van een zienswijze.

Principeverzoek herontwikkeling tot woningbouw

In 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders een verzoek om een principe-uitspraak ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders besloot op 18 juli 2015 onder voorwaarden medewerking te verlenen aan dit verzoek.

Informatieavond initiatiefnemer

Na het principebesluit is het plan aangepast door initiatiefnemer en voorgelegd binnen het platform Samen Voor Hollandsche Rading. Het platform heeft het plan meegenomen in de besprekingen met de achterban. Eerste reacties op het plan werden hiermee geïnventariseerd.

Aansluitend is door de initiatiefnemer op 24 juni 2016 een informatieavond georganiseerd voor bewoners en belanghebbenden in het dorpshuis te Hollandsche Rading. De gemeente was gedurende de avond aanwezig om reacties te verzamelen en vragen over het proces te beantwoorden. Bewoners en belanghebbenden kregen gedurende de avond de gelegenheid om vragen te stellen aan de initiatiefnemer over het bouwplan. Er waren 70 bezoekers aanwezig.

Opstellen ruimtelijke randvoorwaarden

Afgelopen periode zijn de ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Voor de herontwikkeling van de locatie zijn zowel vanuit de gemeente als de omwonenden uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld.  De ruimtelijke randvoorwaarden bepalen binnen welk kader het plan zich dient te ontwikkelen en is hiermee de basis voor de nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure.

Aanpassing plan door initiatiefnemer

Naar aanleiding van het opstellen van de ruimtelijke randvoorwaarden heeft initiatiefnemer zijn plan aangepast. De appartementen die eerder in het plan waren opgenomen zijn komen te vervallen. Het plan bestaat nu uit 8 stuks 2-onder-een kap woningen, 5 patiowoningen en 5 rijwoningen.

Inloopavond ruimtelijke randvoorwaarden

Op 7 maart 2017 is door de gemeente een inloopavond voor bewoners en belanghebbenden georganiseerd waarbij de concept ruimtelijke randvoorwaarden werden gepresenteerd. De reacties en antwoorden op gestelde vragen door de bewoners op 24 juni 2016 en nadien zijn opgenomen in de ruimtelijke randvoorwaarden. De concept ruimtelijke randvoorwaarden hebben tot een aanpassing van het bouwplan geleid. De ontwikkelaar was aanwezig om dit aangepaste plan te presenteren. Er waren 70 bezoekers aanwezig.  De reacties ten aanzien van de ruimtelijke randvoorwaarden en het daarop afgestemde bouwplan waren positief. Twaalf bewoners hebben aangegeven de voorkeur te hebben voor 2 ontsluitingen van het plan op de Tolakkerweg. 

Het rapport Tolakkerweg 138 te Hollandsche Rading-Ruimtelijke randvoorwaarden voor herontwkkeling en het schetsontwerp zijn voor geïnteresseerden beschikbaar. 

Projectleider gemeente

Eelco Eilander
E-mail: e.eilander@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 95 06