Reconstructie Dr. Letteplein De Bilt

In het Verkeerscirculatieplan voor De Bilt vormt het Dr. Letteplein één van de belangrijkste projecten. Het plein ligt op de grens van de kernen Bilthoven en De Bilt en vormt de schakel tussen de Groenekanseweg, Hessenweg en Eerste Brandenburgerweg. In de huidige situatie laat de doorstroming van- en veiligheid in het verkeer sterk te wensen over. De aanleg van vrijliggende fietspaden maakt de kruising veiliger voor fietsers. Ook de bussen zullen het plein vlotter kunnen passeren. Andere belangrijke verbeteringen zijn het aanleggen van meer parkeerplaatsen en bredere trottoirs en het vervangen van verouderde verkeerslichten. De gemeenteraad heeft het ontwerp in april 2016 vastgesteld. Wij verwachten deze werkzaamheden, mede bekostigd door de provincie Utrecht,  in de zomer van 2017 uit te voeren.

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

ActiviteitDatum
Bomen verwijderenEind september 2016
Uitgewerkt ontwerp ter inzage  Begin 2017
Kabels en leidingen Vanaf eind oktober 2016
Reconstructie   Gereed eind 2017

  
      

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (delen) van de straten niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemer spant zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.
Het Dr. Letteplein is een belangrijke kruising in de verkeersstructuur van de gemeente De Bilt. Om de verkeersdoorstroming binnen de gemeente te waarborgen zijn de raakvlakken met andere projecten binnen en rond de gemeente onderzocht. De reconstructie heeft een relatie met: de onderdoorgang in de Leijenseweg, de reconstructie van de Plutolaan, het Zonneplein en de Venuslaan en de verbetering van de Soestdijkseweg Zuid.

De direct omwonenden van het Dr. Letteplein en de Bewonersvereniging Groenekanseweg, verenigd in een klankbordgroep, hebben actief meegewerkt aan de variantenstudie en de uiteindelijke keuze van de voorkeursvariant. Met de omwonenden zijn meerdere varianten besproken en beoordeeld op onder andere verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing en logica van oplossing. Hieruit volgde dat twee varianten voldoende doorstroming bieden: een rotonde of het verbeteren van de huidige situatie. Het grootste draagvlak bleek voor het opwaarderen van de huidige situatie, ook vanwege de doorlooptijd. Op 21 april 2016 koos ook de gemeenteraad voor deze variant.


Het vastgestelde ontwerp voorziet in een veiliger kruising met een betere doorstroming voor het verkeer. Als gevolg hiervan verbetert de ook de doorstroming van de bus op deze kruising. De bushalte die nu op de westtak van het Dr. Letteplein ligt, wordt verplaatst richting de Hessenweg, tegenover de bestaande bushalte. Daarnaast wordt de veiligheid van fietsers verbeterd door het vaststellen van vrijliggende fietspaden. In het schetsontwerp is rekening gehouden met het behoud van de waardevolle bomen, met name de monumentale boom in het gazon. Rondom het Dr. Letteplein moeten 9 bomen plaatsmaken voor de werkzaamheden. Hiervoor worden 12 bomen terug geplant. De vastgestelde variant wordt nog verder in detail uitgewerkt. Eind 2016 of begin 2017 ligt deze ter inzage en komt deze ook beschikbaar op deze pagina.

 

 

Paul Verweij
Projectleider gemeente
E-mail: p.verweij@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 95 38