Reconstructie Overbosch

In overleg met de buurtbewoners van de wijk Overbosch in Bilthoven en in samenwerking met nutsbedrijven vervangt de gemeente De Bilt in de periode 2016-2018 het verouderde riool in de wijk en richt zij de buitenruimte opnieuw in.

Er komt een gescheiden rioolsysteem waarbij het hemelwater wordt teruggevoerd naar de bodem. Bij de herinrichting van de straten is er aandacht voor een uniforme uitstraling en een bestendige inrichting van de bermen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden houden wij rekening met de bereikbaarheid van de in de wijk gelegen school en blijven de woningen bereikbaar voor hulpdiensten. Het riool in de Noord Houdringelaan is nog in goede staat en wordt niet vervangen.

Bewoners beslissen mee over wegdek, parkeren en verkeersremmende maatregelen in de wijk

Na een welkomstwoord van wethouder Anne Brommersma luisterden ongeveer 70 inwoners van de Bilthovense wijk Overbosch donderdag 6 oktober naar de toelichting van het ingenieursbureau Civitas Advies. Het was de follow-up van een informatieavond in april over de herinrichting van de wijk. De avond eindigde in een stemming over het toekomstig uiterlijk van de wijk.

Rek in de regels

De herinrichting van de wijk, denk aan bestrating, verkeersdrempels en bermen, is een gevolg van de nieuwe riolering, die vanaf volgend jaar in fases wordt aangelegd. En een nieuwe riolering biedt kansen voor een mooiere omgeving met keuzemogelijkheden voor de bewoners. In plaats van met een uitgewerkt plan te komen, is de gemeente daarom eerst met de wijkbewoners in gesprek gegaan. En daarmee zoekt de gemeente de rek in de regels op, want beleid is: straatklinkers en verkeersplateaus op elke kruising en splitsing in 30-km-gebieden. Beide bijeenkomsten waren  leerzaam voor zowel de wijk als de gemeente, want er werd veel opgehaald aan kleine en grote wensen, binnen en buiten de scope van het rioleringsproject.

Stemming

De spreker van het ingenieursbureau liet de aanwezigen door middel van visualisaties zien wat de keuze voor type wegdek, inrichting van de bermen en al dan niet aanwezigheid van verkeersplateaus betekent. Met hun vragen en opmerkingen wisten de aanwezigen er een levendige avond van te maken, die eindigde in een heuse stemming. Met stickers gaf iedereen zijn of haar voorkeur (groen) of afkeur (rood) aan. Helemaal eens werden de Overboschers het niet met elkaar, maar op basis van de stemming is als wegdek gekozen voor asfalt met stroken klinkers langs beide zijden en dan zonder verkeersplateaus. Minder overtuigend was de voorkeur voor het handhaven van gras in de bermen in plaats van grasbetontegels. Met deze uitslag laat de gemeente nu de definitieve ontwerpen maken; we verwachten deze ongeveer in januari.

Uitwerking

Een paar punten vragen om nadere uitwerking en overleg met bewoners. Het gaat dan met name over de aansluiting van de Noord Houdringhelaan op het landgoed en de inrichting van het plein op de kruising Overboslaan met de Korte Boslaan. Bij dit laatste punt speelt onder andere de geschiktheid van het plein om buurtactiviteiten te organiseren. Een aantal bewoners wil hierover graag met de projectleider doorpraten in een tijdelijke werkgroep. Een andere werkgroep richt zich met name op zaken die buiten het project vallen, maar wel door wijkbewoners naar voren zijn gebracht. Denk hierbij aan verlichting, de mogelijkheden van een speeltuintje, de aanwezigheid van een school in de wijk en dergelijke.

Nieuwe werkwijze

Op enkele plaatsen in onze gemeente doet de gemeente ervaring op door bij de inrichting van de leefomgeving meer te bouwen wat mensen die er wonen zelf willen en kunnen doen. Dat hoeft niet te gaan over de openbare ruimte, maar kunnen ook behoeften zijn op sociaal gebied of anderszins. Dit heet gebiedsgericht werken. Al langere tijd werken medewerkers van de gemeente samen met inwoners van Hollandsche Rading en binnenkort wordt deze manier van werken uitgebreid naar Westbroek en De Bilt. In Overbosch is het de eerste keer dat de gemeente op zo’n wijkgerichte schaal op deze manier met inwoners probeert samen te werken. De eerste resultaten zijn er.

1e informatieavondapril 2016
2e informatieavondnazomer 2016
Vaststellen ontwerpbegin 2017
Uitvoering herinrichtingmedio 2017 - eind 2018

Naar verwachting starten de werkzaamheden in de Korte Boslaan.

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (delen) van de straten niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De nodige omleidingen worden met borden aangegeven. De aannemer en de netbeheerders spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

 De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de Noord Houdringelaan, Parklaan, Overboslaan en Hoflaan in Bilthoven.

Op de informatieavond op 18 april kwamen een kleine 100 Overboschers af. Uit de reacties op de presentatie van projectleider Paul Verweij bleek hun grote betrokkenheid bij de wijk. Veel tips, opmerkingen en ook kritiek kregen met veel energie een plek op een tekening van de wijk of werden opgeschreven op grote vellen papier. Niet alle inbreng zal een plek kunnen krijgen in het uiteindelijke ontwerp, maar de gemeente De Bilt doet haar best om zoveel mogelijk het huidige karakter van de wijk te behouden of zelfs te versterken.

Uit de reacties blijkt, dat de inwoners hun wijk als mooi en groen ervaren. Waarde wordt gehecht aan de uitstraling van het wegdek. Straten die ruimte moeten kunnen blijven bieden aan spelende kinderen en daarom ook veilig moeten zijn. De afsluiting ter hoogte van de Korte Boslaan draagt bij aan het verkeersluwe karakter van Overbosch. Relatief veel wijkbewoners hebben een uitgesproken mening over de bermen en het parkeren van auto’s. Hoe houden we de bermen mooi en groen wanneer daar auto’s op staan?. Ook het afkoppelen van het hemelwater van het riool stimuleerde inwoners: hoe kunnen wij zelf ons huis afkoppelen en zijn daar subsidies voor? Ook de verbetering van de openbare verlichting op sommige plekken in de wijk is nadrukkelijk in beeld.

Een beknopt beeld dat misschien niet helemaal recht doet aan de levendigheid van de avond, maar misschien wel grote gemene deler weergeeft. De reacties van de avond zijn een-op-een en letterlijk genoteerd. Daarnaast hebben verschillende bewoners hun ideeën per e-mail aan ons verstuurd. Met deze opbrengst in de zak laat de gemeente nu een eerste, voorlopige ontwerp maken. Na de zomer nodigt de gemeente de buurt weer uit om hiervan kennis te nemen en verbeteringen voor te stellen. De zomer wordt gebruikt om het ontwerp definitief te maken en de werkzaamheden te plannen.

Overzicht aandachtspunten en opmerking (pdf, 198 kb)

Net ten zuiden van het centrum van Bilthoven ligt de wijk Overbosch met vijf erftoegangswegen: Korte Boslaan, Parklaan, Overboslaan, Hoflaan en Noord Houdringelaan. De wijk wordt omringd door de Soestdijkseweg Zuid, Boslaan en het Noord Houdringe bos. Uit inspectie van het riool blijkt, dat deze in een slechte staat verkeert en moet worden vervangen.

Bovendien is het uit het oogpunt van duurzaamheid wenselijk dat het hemelwater van de openbare ruimte wordt afgekoppeld. Dit houdt in dat het hemelwater via een apart stelsel wordt afgevoerd, waarna het op een natuurlijke wijze wordt afgevoerd binnen het gebied. Het hemelwater komt hiermee ten goede aan het (grond)watersysteem en hoeft niet meer te worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Daarnaast zullen nutsbedrijven Stedin en Vitens onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van hun ondergrondse netwerk uitvoeren. De werkzaamheden aan het riool en de leidingen bieden tevens de mogelijkheid om de openbare ruimte aan te passen aan de wensen, normen en richtlijnen van deze tijd, zonder dat dit voor extra overlast zorgt.

Wenselijke veranderingen aan de openbare ruimte worden derhalve in dit project meegenomen. Het riool in de Noord Houdringelaan is nog in goede staat en wordt derhalve niet vervangen. Om de eenduidige uitstraling van de wijk te behouden, wordt de openbare ruimte van deze straat wel in dit project meegenomen.

NaamEwout Dekker
Functieprojectleider gemeente
Telefoon(030) 22 89 610
E-mailadrese.dekker@debilt.nl