Renovatie De Vierstee

De Vierstee is na bijna 40 jaar toe aan vernieuwing. De plannen voor de renovatie zijn in nauw overleg met de gebruikers en stichting Vierstee 2.0 tot stand gekomen.

Tijdens de verbouwing worden diverse knelpunten opgelost, zoals meer ruimte en verbetering van de akoestiek in de toneelzaal, nieuwe sportvloeren in de sporthal, aanpassen van wandtoestellen waardoor meer uitloopruimte gecreëerd wordt en verplaatsing van de bibliotheek waardoor de toegankelijkheid wordt vergroot.


Renovatie De Vierstee op koers

Na werkzaamheden aan de buitenkant van het sport- en cultureel centrum De Vierstee in Maartensdijk verplaatsen deze zich nu naar binnen. Wethouder Madeleine Bakker-Smit namens de gemeente en Edwin Plug als vertegenwoordiger van de stichting Vierstee 2.0 en de gebruikers overhandigden daarom de sleutel van het pand aan bouwbedrijf Vaessen.

Oplevering na de zomer

Tijdens de verbouwing worden diverse knelpunten opgelost, zoals meer ruimte en verbetering van de akoestiek in de toneelzaal, nieuwe sportvloeren in de sporthal en sportzaal, aanpassen van wandtoestellen waardoor meer uitloopruimte gecreëerd wordt en verplaatsing van de bibliotheek waardoor de toegankelijkheid wordt vergroot. Tijdens de zomervakantie werkt bouwbedrijf Vaessen door om het werk op tijd af te hebben. Naar verwachting vindt de oplevering eind augustus plaats.

Hieronder een aantal werkzaamheden die komende tijd op de planning staan.

  • 3 – 14 april: verwijderen asbest aan de buitenkant van de sporthal
  • 15 mei – 7 juni: plaatsen van gevelbekleding buitenkant sporthal
  • 12 juni – 14 juli: verwijderen kozijnen en asbest aan de buitenkant van de sportzaal. Tijdens de zomervakantie werkt Vaessen vooral aan het renoveren van de binnenkant van De Vierstee.
  • Eind augustus: oplevering.

Er wordt van maandag tot en met vrijdag dagelijks gewerkt van 7.00 uur ’s ochtends tot 15.45 uur ’s middags.

De bouwplaats komt aan de noordzijde van het gebouw op een deel van de bestaande parkeergelegenheid en wordt afgeschermd met een toegangsregeling. Er is een verkeerscirculatieplan opgesteld, zodat grotere transporten niet op de openbare weg hoeven te keren. Alle risicovolle activiteiten vinden plaats binnen de bouwhekken. Het is voor onbevoegden verboden de bouwplaats te betreden. Vanzelfsprekend hanteert bouwbedrijf Vaessen de wettelijke regels en voorschriften bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals bij het verwijderen van asbest.

Overlast

Bouwactiviteiten brengen natuurlijk altijd overlast met zich mee. Vaessen houdt bij de werkzaamheden zoveel als mogelijk rekening met het beperken van geluidoverlast en voorkomen van hinder (op de openbare weg). Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

De afgelopen jaren is er op verschillende momenten overleg gevoerd met de gebruikers en met het bewonersinitiatief over de voortgang van de onderzoeken. Ook bij het uitwerken van de renovatieplannen worden gebruikers en het bewonersinitiatief betrokken.

Het uitwerken van de renovatieplannen is in nauw overleg gedaan met de gebruikers en stichting Vierstee 2.0

Er is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van nieuwbouw en renovatie van de huidige accommodatie. De aanleiding voor het onderzoek was mede gelegen in een schriftelijk verzoek uit 2009 van de sportverenigingen die gebruik maken van De Vierstee. Deze brief werd ondersteund door de Biltse Sportfederatie.

In december 2010 is op verzoek van de gemeente door het bureau Andres cs een quick scan uitgevoerd naar de technische staat van het gebouw. Mede aan de hand van dit rapport en een notitie van bureau Inbo heeft de gemeenteraad uiteindelijk in zijn vergadering van 23 juni 2011 besloten de mogelijkheden naar nieuwbouw op de locatie aan de Dierenriem nader te willen uitwerken. Nadien is van een private partij (Vaessen Ontwikkeling BV) het verzoek ontvangen of zij voor eigen rekening en risico een plan mochten ontwikkelen om een nieuwe Vierstee te realiseren en exploiteren. Het college van B&W heeft met dit verzoek ingestemd en uiteindelijk heeft dit geleid tot het onderteken van een intentieverklaring tussen gemeente, Vaessen en een belegger in oktober 2013.

Na het presenteren door Vaessen van de eerste schetsplannen aan gebruikers en omwonenden is gebleken dat de omwonenden van de nieuwe locatie met name verkeersoverlast verwachten en dat het grootste deel van de ‘cultuur’ gebruikers zich onvoldoende kunnen vinden in de plannen. Ook een aangepast ontwerp, kon niet op draagvlak rekenen van deze gebruikers en bewoners van de nieuwbouwlocatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het intrekken van een raadsvoorstel voor een borgstelling van de totale investering, door het college in april 2014. In de gemeenteraadsvergadering van 24 april 2014 is een motie aangenomen. Het college wordt hierin gevraagd het overleg met alle gebruikers van de Vierstee opnieuw te starten en hierin ook het bevolkingsinitiatief te betrekken met als doel duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van nieuwbouw dan wel renovatie van De Vierstee en dus ook een objectief bouwkundig onderzoek te doen naar de kosten van onderhoud en renovatie van de huidige De Vierstee.

Zie voor meer informatie het archief.

Projectleider: Maarten Gipon
Telefoon: 030 -  228 946 28
E-mail: m.gipon@debilt.nl 

Heeft u vragen aan de aannemer over de renovatie activiteiten?

Op de bouwplaats is uitvoerder Toine van Lieshout aanwezig. Tijdens werkuren is hij het eerste aanspreekpunt als het over zaken gaat die met de bouw te maken hebben; zijn telefoonnummer is 06 5130 4498. Projectleider Cees van Bezouw is aanspreekpunt voor meer algemene onderwerpen. Hij is bereikbaar op 06 53 55 09 82.