Renovatie De Vierstee gereed

De Vierstee was na bijna 40 jaar toe aan vernieuwing. De plannen voor de renovatie zijn in nauw overleg met de gebruikers en stichting Vierstee 2.0 tot stand gekomen.

Tijdens de verbouwing zijn diverse knelpunten opgelost, zoals meer ruimte en verbetering van de akoestiek in de toneelzaal, nieuwe sportvloeren in de sporthal en sportzaal, aanpassen van wandtoestellen waardoor meer uitloopruimte gecreëerd wordt en verplaatsing van de bibliotheek waardoor de toegankelijkheid wordt vergroot.


De renovatie van accommodatie De Vierstee in Maartensdijk is afgerond. De diverse verenigingen en organisaties maken sinds begin september weer enthousiast gebruik van het pand. Na de herfstvakantie ligt ook de nieuwe vloer in de sportzaal op zijn plaats. Tijd dus voor de officiële heropening. Ook nieuwsgierig naar de vernieuwde De Vierstee? Kom op 27 oktober om 16.00 uur naar de officiële heropening en neem een kijkje in het vernieuwde pand.

Officiële opening op 27 oktober 2017 in De Vierstee. Inloop vanaf 15.30 uur, start programma 16.00 uur.

Komt u ook?

In verband met de catering stellen wij het op prijs als u ons laat weten of u komt. Dat kan door het sturen van een e-mail aan Sharita Lachman via s.lachman@debilt.nl

De afgelopen jaren is er op verschillende momenten overleg gevoerd met de gebruikers en met het bewonersinitiatief over de voortgang van de onderzoeken. Ook bij het uitwerken van de renovatieplannen worden gebruikers en het bewonersinitiatief betrokken.

Het uitwerken van de renovatieplannen is in nauw overleg gedaan met de gebruikers en stichting Vierstee 2.0

Er is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van nieuwbouw en renovatie van de huidige accommodatie. De aanleiding voor het onderzoek was mede gelegen in een schriftelijk verzoek uit 2009 van de sportverenigingen die gebruik maken van De Vierstee. Deze brief werd ondersteund door de Biltse Sportfederatie.

In december 2010 is op verzoek van de gemeente door het bureau Andres cs een quick scan uitgevoerd naar de technische staat van het gebouw. Mede aan de hand van dit rapport en een notitie van bureau Inbo heeft de gemeenteraad uiteindelijk in zijn vergadering van 23 juni 2011 besloten de mogelijkheden naar nieuwbouw op de locatie aan de Dierenriem nader te willen uitwerken. Nadien is van een private partij (Vaessen Ontwikkeling BV) het verzoek ontvangen of zij voor eigen rekening en risico een plan mochten ontwikkelen om een nieuwe Vierstee te realiseren en exploiteren. Het college van B&W heeft met dit verzoek ingestemd en uiteindelijk heeft dit geleid tot het onderteken van een intentieverklaring tussen gemeente, Vaessen en een belegger in oktober 2013.

Na het presenteren door Vaessen van de eerste schetsplannen aan gebruikers en omwonenden is gebleken dat de omwonenden van de nieuwe locatie met name verkeersoverlast verwachten en dat het grootste deel van de ‘cultuur’ gebruikers zich onvoldoende kunnen vinden in de plannen. Ook een aangepast ontwerp, kon niet op draagvlak rekenen van deze gebruikers en bewoners van de nieuwbouwlocatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het intrekken van een raadsvoorstel voor een borgstelling van de totale investering, door het college in april 2014. In de gemeenteraadsvergadering van 24 april 2014 is een motie aangenomen. Het college wordt hierin gevraagd het overleg met alle gebruikers van de Vierstee opnieuw te starten en hierin ook het bevolkingsinitiatief te betrekken met als doel duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van nieuwbouw dan wel renovatie van De Vierstee en dus ook een objectief bouwkundig onderzoek te doen naar de kosten van onderhoud en renovatie van de huidige De Vierstee.

Zie voor meer informatie het archief.

Projectleider: Maarten Gipon
Telefoon: 030 -  228 946 28
E-mail: m.gipon@debilt.nl 

.