Soestdijkseweg Zuid Beter Benut

In de loop van 2017 wordt de Soestdijkseweg Zuid bij het gemeentehuis en op de kruising met de Dorpstraat/De Holle Bilt aangepast. Het verkeer tussen station Bilthoven en Utrecht Science Park (Uithof) zal hierdoor beter kunnen doorstromen en ook zullen we de weg op beide locaties beter kunnen oversteken. Dat zal de leefbaarheid ten goede komen.

Dit gaat er gebeuren:

1.     Voor het gemeentehuis komt, als u noordwaarts rijdt, een voorsorteervak voor linksaf slaand verkeer. Ook komen er aan beide kanten van de weg en naast de rijbaan bushaltes. Het doorgaand verkeer zal dan geen last meer hebben van stoppende bussen. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 6 weken in beslag.

2.     Bij de Dorpstraat komt aan de oostkant een vrije busbaan, een voorsorteervak voor rechtsaf slaand verkeer naar De Holle Bilt en treffen we meerdere maatregelen om de veiligheid van fietsers op de kruising en in de Dorpstraat te verbeteren. Deze aanpassingen duren ongeveer 13 weken.

Beide maatregelen maken deel uit van de zogenaamde ‘Corridorstudie’ uit 2014. De verbetering van de fietsveiligheid komt voort uit het rapport ‘Fietsstromen Dorpstraat’ uit 2015. Voor beide aanpassingen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De aanpassingen worden bekostigd met een subsidie uit het rijksprogramma Beter Benutten Vervolg. Een voorwaarde bij deze subsidie is, dat de werkzaamheden in 2017 moeten zijn afgerond.

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

Vaststelling definitief ontwerpfebruari
Vaststelling bestemmingsplanapril
Aanbestedingapril/mei
Kap/verplaatsing bomen gemeentehuisbegin mei
Uitvoeringnajaar

 

 

Het college van burgemeester en wethouders stelde eind 2016 de voorlopige ontwerpen vast, die in overleg met belanghebbenden waren gemaakt. Hierin is ook rekening gehouden met onder andere groen, ecologie en cultuurhistorie. De voorlopige ontwerpen lagen ten grondslag aan het ontwerpbestemmingsplan. Met enkele kleine aanpassingen, onder andere gericht op het verkleinen van de impact voor omwonenden, is het definitief ontwerp gemaakt.

Belanghebbenden zijn uitgenodigd geweest voor een informatieve inloopbijeenkomst op 10 januari. Hier stonden de voorlopige ontwerpen van de verkeersmaatregelen centraal en kreeg men een toelichting op beide ontwerpbestemmingsplannen. Vanwege opmerkingen van belanghebbenden zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in het definitief ontwerp.

Rond beide locaties is intensief gesproken over de maatregelen. Het ontwerp voor de aanpassing van de kruising met de Holle Bilt/Dorpstraat is in 2015 tot stand gekomen met medewerking van een begeleidende projectgroep, bestaande uit externe belanghebbenden, en een groep bewoners en ondernemers uit het dorp.

Voor de omwonenden en aanliggende bedrijven van de Dorpstraat en omgeving is een aparte informatieavond georganiseerd.

Rond de aanpassingen bij het gemeentehuis is in de zomer en in het najaar van 2016 overlegd over de maatregelen. Ook hier zijn de soms individuele wensen waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.

De Soestdijkseweg Zuid is een belangrijke verkeersverbinding in onze gemeente. We willen daarom de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk verstoren, de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken en daarbij alle woningen en instellingen te allen tijde bereikbaar houden voor hulpdiensten. Daarbij houden we zo goed mogelijk rekening met andere verkeerskundige aanpassingen in de gemeente. Denkt u hierbij aan de onderdoorgang in de Leijenseweg in Bilthoven en de verbetering van de verkeerssituatie rond het Dr. Letteplein in De Bilt. De planning van de werkzaamheden aan de Soestdijkseweg Zuid zal hierop aangepast blijven.

NaamKoen Wagenmakers
Functieprojectleider gemeente
Telefoon030 - 22 89 532
E-mailadresk.wagenmakers@debilt.nl