Tijdelijke woningen

Laatst gewijzigd op 15-02-2017

College De Bilt trekt voorgenomen besluit tijdelijke woningen in

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt heeft op 14 februari 2017 het voorgenomen besluit om 44 tijdelijke woningen te realiseren ingetrokken. De acute noodzaak om deze tijdelijke woningen te realiseren ontbreekt.

De gemeente en Woonstichting SSW zijn tot de conclusie gekomen dat het oorspronkelijke plan weliswaar uitvoerbaar is maar dat de acute noodzaak van het realiseren van tijdelijke woningen er niet meer is. Dit is gebaseerd op actuele gegevens en trends en de verwachting van SSW dat zij in staat is de doelgroep statushouders in 2017 in bestaande huurwoningen te huisvesten. Daarom trekt het college haar voorgenomen besluit in.

Actuele gegevens en trends huisvesting statushouders

In het proces van besluitvorming zijn opnieuw alle gegevens en trends bekeken. Uit zeer recente informatie blijkt dat er voor 2017 een terugloop is te verwachten in het aantal te huisvesten statushouders ten opzichte van 2016.
Veel statushouders vragen nu gezinshereniging aan en er zijn minder alleenstaande statushouders zonder nareizigers. Door deze verandering is er minder behoefte aan woningen voor 1 à 2 persoons huishoudens. Ook wordt in de provincie Utrecht een aantal vergelijkbare projecten voor dezelfde doelgroep naar verwachting dit jaar opgeleverd.

Afweging belangen

De tijdelijke woningen voor 1 à 2 persoons huishoudens zouden ook mogelijkheden bieden aan starters en spoedzoekers. Het creëren van extra mogelijkheden voor deze doelgroepen is voor het college en SSW onvoldoende reden om het voorgenomen besluit toch ten uitvoer te brengen gezien de impact van tijdelijke woningen op de leefomgeving van omwonenden. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente De Bilt voor regulier woningzoekenden is in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor niet gestegen.

Taakstelling invullen zonder tijdelijke woningen

Mocht zich in de toekomst opnieuw een acute noodzaak voordoen, dan zal het college in samenspraak met de gemeenteraad bekijken of en welke maatregelen noodzakelijk zijn. Dan kunnen de gemeente De Bilt en SSW de opgedane kennis betrekken.
Coördinerend wethouder huisvesting statushouders Madeleine Bakker-Smit: “De gemeenteraad heeft het college gevraagd gebruik te maken van realistische mogelijkheden om tijdelijke woningen te bouwen. Het plan toont aan dat dit mogelijk is. We zijn echter samen met SSW tot de conclusie gekomen dat de acute noodzaak op dit moment ontbreekt vanwege de laatst bekende feiten en trends. We zijn ons terdege bewust van de impact van het realiseren van tijdelijke woningen op omwonenden. Het plan waarvan nu wordt afgezien, was ingegeven door de maatschappelijke noodzaak. Nu deze noodzaak er niet meer is, trekken we het voornemen in."
 

Om de druk op de woningmarkt te verlichten gaat de gemeente De Bilt samen met Woonstichting SSW 50 tijdelijke sociale huurwoningen realiseren voor een mix van woningzoekenden: starters, statushouders en spoedzoekers.

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt heeft op 17 januari 2017 opnieuw gesproken over het plaatsen van tijdelijke woningen. Het nieuwe voornemen is dat er 44 tijdelijke woningen op 5 verschillende locaties in de gemeente komen en maximaal 10 jaar blijven staan. Er zijn 2 locaties afgevallen: De Charles Weddepohllaan in Hollandsche Rading (2 woningen) en de Sint Laurensweg in De Bilt (4 woningen).

Op 1 december 2016 nam het college een voorgenomen besluit tot het aanwijzen van 7 locaties voor 50 tijdelijke woningen. Hierop zijn bijna 200 reacties binnengekomen. Een reactieformulier bood bezoekers van twee inloopavonden de gelegenheid te reageren op het voornemen. Daarnaast hebben omwonenden en belangenorganisaties gereageerd per brief, e-mail en in (telefonische/persoonlijke) gesprekken.

De gemeente is zich ervan bewust dat een wijziging in de directe woonomgeving impact heeft op inwoners en nabij gelegen organisaties. Dat inwoners en belangenorganisaties bezorgd of afwijzend hebben gereageerd op het voornemen van het realiseren van tijdelijke woningen in hun omgeving, is begrijpelijk en invoelbaar. De gemeente is blij met de grote inbreng van ideeën en alternatieven en de respectvolle wijze waarop met elkaar in gesprek is gegaan.

De gemeenteraad heeft tijdens haar vergadering van 22 december wensen en bedenkingen kunnen uiten op het voornemen van het college. Het college heeft het nieuwe voorgenomen besluit genomen mede op basis van de ontvangen reacties van omwonenden, belangenorganisaties en van de gemeenteraad. Ook wordt op grond van deze reacties de definitieve besluitvorming uitgesteld tot na de raadsvergadering van 23 februari 2017.

Het college heeft in haar heroverweging de locaties Charles Weddepohllaan in Hollandsche Rading (2 woningen) en de Sint Laurensweg in De Bilt (4 woningen) laten afvallen. Deze locaties zijn afgevallen vanwege knelpunten door de beperkte ruimte. Er zijn door omwonenden en belangenorganisaties veel alternatieve locaties voorgesteld. Na onderzoek door de gemeente is hier geen nieuwe locatie uitgekomen.

De 44 woningen komen op de volgende 5 voorgenomen locaties:

BerlagelaanBilthoven12 woningen
ZonnepleinBilthoven8 woningen
Voormalige bibliotheek aan de Alfred NobellaanDe Bilt12 woningen
Burgemeester FabiusBilthoven6 woningen
Biltsche MeertjeBilthoven6 woningen
Totaal gemeente De Bilt44 woningen

U kunt het rapport 'Heroverweging locaties tijdelijke woningen' (pdf, 2,7mb) waarin het advies is opgenomen om locaties te handhaven of te laten vervallen bekijken. Hierin zijn zowel de geïnventariseerde 40 locaties opgenomen, alsook de door omwonenden en belangenorganisaties genoemde alternatieve locaties.

Op 1 december 2016 heeft het college een voorgenomen besluit genomen over 7 beoogde locaties. Omwonenden van deze locaties zijn diezelfde dag nog per brief als eerste op de hoogte gesteld over het voornemen en uitgenodigd voor 2 inloopavonden in december.

Belangenorganisaties en bewonersvertegenwoordigers hebben ook op 1 december een uitnodiging ontvangen voor een persoonlijk gesprek met de coördinerend wethouder. Het merendeel heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt.

Inloopavonden

De gemeente De Bilt en woonstichting SSW organiseerden 2 inloopavonden over de tijdelijke woningen; op woensdag 14 december en op maandag 19 december tussen 18:00 en 21:00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis.

De eerste inloopavond, op woensdag 14 december, werd druk bezocht, er waren ongeveer 200 bezoekers, waaronder ook raadsleden. Op de tweede inloopavond op maandag 19 december waren ongeveer 90 bezoekers aanwezig, waaronder ook raadsleden en mensen die ook de eerste inloopavond hadden bezocht. De coördinerend wethouder van de gemeente De Bilt en de directeur/bestuurder van SSW gingen in gesprek met omwonenden. Bezoekers konden een toelichting krijgen en vragen stellen aan de gemeente en SSW over oa de volgende onderwerpen:

  • Stedenbouw
  • Locatiekeuze
  • Ontwerp woningen & toewijzing
  • Bestuurlijke planning & procedure
  • Communicatie & participatie

Reacties op het voorgenomen besluit

Op het voornemen van het college tot het aanwijzen van 7 locaties zijn bijna 200 reacties binnengekomen. De gemeente is blij met de grote inbreng van ideeën en suggesties en de respectvolle wijze waarop met elkaar in gesprek is gegaan.

Een reactieformulier bood bezoekers van de inloopavonden de gelegenheid te reageren op het voornemen tijdelijke woningen te realiseren. Daarnaast hebben omwonenden en belangenorganisaties gereageerd per brief, e-mail en in (telefonische/persoonlijke) gesprekken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft een samenvatting ontvangen van de reacties die zijn binnengekomen. Op 17 januari 2017 heeft het college mede op basis hiervan haar voornemen aangepast.

Werksessies

Na definitieve besluitvorming door het college worden werksessies georganiseerd met omwonenden over de invulling van de locaties. Omwonenden kunnen zich aanmelden voor deze werksessies de heer Maarten Gipon, projectleider Tijdelijke woningen van de gemeente, via telefoon 030 - 228 96 28 of m.gipon@debilt.nl.

Bestuurlijke besluitvorming

Op dinsdag 24 januari vindt een extra vergadering van de raadscommissie plaats over dit onderwerp. De commissievergadering begint om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis. De agenda’s en bijbehorende stukken zijn te vinden op raadsinformatie.debilt.nl. Heeft u een vraag over de vergadering of wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@debilt.nl of (030) 228 91 64.

De definitieve besluitvorming van het college vindt niet eerder plaats dan na de raadsvergadering van 23 februari 2017. De gemeenteraad heeft tot en met 23 februari de gelegenheid om haar wensen en bedenkingen te uiten op het resultaat van de heroverweging van het college. De agenda’s en bijbehorende stukken zijn te vinden op raadsinformatie.debilt.nl.

De druk op de sociale woningmarkt in de regio Utrecht is hoog. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente De Bilt voor regulier woningzoekenden is ruim 9 jaar. Daarnaast heeft de gemeente De Bilt een taakstelling om statushouders te huisvesten.

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij hebben de asielprocedure doorlopen en mogen na verblijf in een asielzoekerscentrum (AZC) in Nederland blijven. De gemeente De Bilt heeft -net als iedere gemeente in Nederland- de taakstelling om deze mensen te voorzien van een woning. Het Rijk legt gemeenten hiervoor halfjaarlijks een taakstelling op.

De tijdelijke sociale huurwoningen zijn geschikt voor 1 à 2 persoonshuishoudens en zijn gelijkvloers. De woningen hebben eigen voorzieningen zoals een keuken en badkamer en komen voor huurtoeslag in aanmerking.

 

 

De woningen worden gebouwd voor een mix van woningzoekenden: starters, statushouders en spoedzoekers. Met de bouw van de tijdelijke woningen wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de gemeenteraad om tijdelijke huisvesting voor statushouders te realiseren. De tijdelijke woningen bieden ook mogelijkheden aan starters en spoedzoekers. Een starter is iemand die voor het eerst zelfstandig een sociale huurwoning gaat huren en niet ouder is dan 27 jaar. Spoedzoekers zijn woningzoekenden die door omstandigheden met spoed een betaalbare huurwoning nodig hebben, bijvoorbeeld door een echtscheiding.

Per locatie is maximaal de helft van de tijdelijke woningen bestemd voor statushouders.
SSW doet de toewijzing van woningen aan starters waarbij voorrang gegeven wordt aan woningzoekenden uit de gemeente De Bilt. SSW maakt een afweging voor de toewijzing aan spoedzoekers. De nieuwe huurders behouden hun wachttijd bij Woningnet.


Voormalige bibliotheeklocatie, Alfred Nobellaan, De Bilt

 

Burgemeester Fabius, Bilthoven

 

Zonneplein, Bilthoven

 

Berlagelaan, Bilthoven

 

Biltsche Meertje, Bilthoven

 

 

Het bouwen van de tijdelijke woningen is één van de maatregelen die de gemeente De Bilt neemt om te zorgen voor extra woningen. Er wordt naast het bouwen van permanente woningen ook gekeken naar ombouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden naar woningen. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de tijdelijke woningen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Maarten Gipon, projectleider Tijdelijke woningen, van de gemeente, via 030 - 228 96 28 of m.gipon@debilt.nl.