Toekomst De Vierstee

De gemeente gaat het huidige sport- en cultureel centrum De Vierstee in Maartensdijk renoveren. Hierbij worden ook nog diverse door gebruikers ervaren knelpunten opgelost.

Sport- en cultureel centrum De Vierstee in Maartensdijk is toe aan vernieuwing. De gemeenteraad heeft 25 juni 2015 een bedrag van € 1.500.000 beschikbaar gesteld om de multifunctionele accommodatie te renoveren. De plannen hiervoor worden de komende maanden verder uitgewerkt.

De aanleiding voor het onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van de huidige accommodatie was mede gelegen in een schriftelijk verzoek uit 2009 van de sportverenigingen die gebruik maken van De Vierstee. Deze brief werd ondersteund door de Biltse Sportfederatie. 

In december 2010 is op verzoek van de gemeente door het bureau Andres cs een quick scan uitgevoerd naar de technische staat van het gebouw. Mede aan de hand van dit rapport en een notitie van bureau Inbo heeft de gemeenteraad uiteindelijk in zijn vergadering van 23 juni 2011 besloten de mogelijkheden naar nieuwbouw op de locatie aan de Dierenriem nader te willen uitwerken. Nadien is van een private partij (Vaessen Ontwikkeling BV) het verzoek ontvangen of zij voor eigen rekening en risico een plan mochten ontwikkelen om een nieuwe Vierstee te realiseren en exploiteren. Het college van B&W heeft met dit verzoek ingestemd en uiteindelijk heeft dit geleid tot het onderteken van een intentieverklaring tussen gemeente, Vaessen en een belegger in oktober 2013.

Na het presenteren door Vaessen van de eerste schetsplannen aan gebruikers en omwonenden is gebleken dat de omwonenden van de nieuwe locatie met name verkeersoverlast verwachten en dat het grootste deel van de ‘cultuur’ gebruikers zich onvoldoende kunnen vinden in de plannen. Ook een aangepast ontwerp, kon niet op draagvlak rekenen van deze gebruikers en bewoners van de nieuwbouwlocatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het intrekken van een raadsvoorstel voor een borgstelling van de totale investering, door het college in april 2014.In de gemeenteraadsvergadering van 24 april 2014 is een motie aangenomen. Het college wordt hierin gevraagd het overleg met alle gebruikers van de Vierstee opnieuw te starten en hierin ook het bevolkingsinitiatief te betrekken met als doel duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van nieuwbouw dan wel renovatie van De Vierstee en dus ook een objectief bouwkundig onderzoek te doen naar de kosten van onderhoud en renovatie van de huidige De Vierstee.

Het is de verwachting dat er in het voorjaar van 2016 een definitief renovatieplan is.

De afgelopen jaren is er op verschillende momenten overleg gevoerd met de gebruikers en met het bewonersinitiatief over de voortgang van de onderzoeken. Ook bij het uitwerken van de renovatieplannen worden gebruikers en het bewonersinitiatief betrokken.

Projectleider: Lars Verschuren
Telefoon: 030 -  228 94 79
E-mail: l.verschuren@debilt.nl