Veilig fietsen Jan Steenlaan

De Jan Steenlaan is een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van de gemeente De Bilt. Het maakt deel uit van de fietsroute naar nabij gelegen scholen, sportverenigingen en het station én centrum Bilthoven. 

De combinatie van veel fiets- en autoverkeer in combinatie met een onduidelijke weginrichting zorgt soms voor verkeersonveilige situaties. Indien er niet veel fietsverkeer is, wordt er vaak te hard gereden. De gemeenteraad heeft het college in een motie gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een structurele oplossing voor veilig fietsen op de Jan Steenlaan en daarbij geen wijzigingen aan te brengen in de huidige verkeerssituatie alvorens de raad hierover een besluit heeft genomen.

Aansluitend op deze motie hebben de bewonersvereniging Bilthoven Noord, de wijkraad De Leijen en scholen en sportclubs het initiatief genomen om een werkgroep te vormen. De afgelopen maanden is het plan van aanpak uitgewerkt en de samenstelling van de werkgroep bepaald. In augustus 2017 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen.

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

WatWanneer
Plan van aanpakmaart-juni 2017
Proces werkgroepaugustus-december 2017
Startnotitiedecember 2017
Besluitvormingjanuari 2018

De werkgroep heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. het realiseren van een fietsroute vanaf de Soestdijkseweg naar de scholen en sportclubs aan het eind van de Jan Steenlaan, die voldoet aan de vijf criteria voor een goed fietsnetwerk zoals geformuleerd in het GVVP (samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort)
  2. een voor de lange termijn (ca. 2030) goede ontsluiting van de wijk De Leijen voor alle soorten verkeer.

In afstemming met de gemeente werkt de werkgroep een startnotitie uit voor besluitvorming in de gemeenteraad.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewonersvereniging Bilthoven-Noord, Wijkraad De Leijen, bewoners Jan Steenlaan/Heidepark, bewoners Rembrandtlaan/Rogier van der Weijdenlaan, bewoners Rubenslaan/Van Ostadelaan, bewoners Jan van Eijcklaan, scholen, sportvereniging, Fietserbond, de gemeente en een onafhankelijke voorzitter.

Verkeersonveilige situaties en verkeersoverlast kunt u meteen melden.

Werkgroep Jan Steenlaan

Uw vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks kwijt bij de werkgroep via e-mail op jan.steenlaan.veilig@gmail.com.

Meer informatie over en contactgegevens van de wijkraad De Leijen vindt u op www.wijkraaddeleijen.nl.

Bewonersvereniging Bilthoven Noord

De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is bereikbaar via www.bilthovennoord.nl 

Projectleider gemeente

Namens gemeente De Bilt neemt aan de werkgroep deel:

Rob Ogink, projectleider gemeente.

Telefoon:  030 - 228 95 37
E-mail: r.ogink@debilt.nl