Veilig fietsen Jan Steenlaan

De Jan Steenlaan is een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van de gemeente De Bilt. Het maakt deel uit van de fietsroute naar nabij gelegen scholen, sportverenigingen en het station én centrum Bilthoven. 

De combinatie van veel fiets- en autoverkeer in combinatie met een onduidelijke weginrichting zorgt soms voor verkeersonveilige situaties. Indien er niet veel fietsverkeer is, wordt er vaak te hard gereden. De gemeenteraad heeft het college in een motie gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een structurele oplossing voor veilig fietsen op de Jan Steenlaan en daarbij geen wijzigingen aan te brengen in de huidige verkeerssituatie alvorens de raad hierover een besluit heeft genomen.

Aansluitend op deze motie hebben de bewonersvereniging Bilthoven Noord, de wijkraad De Leijen en scholen en sportclubs het initiatief genomen om een werkgroep te vormen. Begin 2017 is het plan van aanpak uitgewerkt en de samenstelling van de werkgroep bepaald. In augustus 2017 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen. In september/oktober zijn tellingen uitgevoerd en zijn varianten in het verkeersmodel doorberekend. In november/december/januari zijn verschillende inrichtingsvarianten voor de fietsroute uitgewerkt (gemengde verkeersafwikkeling, fietsstroken, fietsstraat, fietspaden) in combinatie met de verkeerscirculatie (eenrichtingsverkeer).

In januari/februari van 2018 hebben de vertegenwoordigers in de werkgroep hun achterban geraadpleegd over de voorkeursoplossing. Elke partij heeft zijn voorkeursoplossing doorgegeven en deze zijn opgenomen in de Startnotitie. Op 9 april 2018 is een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden.

WatWanneer
Besluit nieuw collegeJuli - augustus 2018
Besluit gemeenteraadSeptember - oktober 2018

De werkgroep heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. het realiseren van een fietsroute vanaf de Soestdijkseweg naar de scholen en sportclubs aan het eind van de Jan Steenlaan, die voldoet aan de vijf criteria voor een goed fietsnetwerk zoals geformuleerd in het GVVP (samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort)
  2. een voor de lange termijn (ca. 2030) goede ontsluiting van de wijk De Leijen voor alle soorten verkeer.

De werkgroep heeft de resultaten vastgelegd in een Startnotitie en bijlagen werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan (PDF), die zij op 13 maart 2018 aan wethouder Ebbe Rost van Tonningen heeft aangeboden. De gemeenteraad zal de notitie behandelen. 

Heeft u problemen met de toegankelijkheid van deze startnotitie, kan kunt u contact opnemen met Tom Seising, Adviseur Verkeer en mobiliteit, via e-mail t.seising@debilt.nl

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewonersvereniging Bilthoven-Noord, Wijkraad De Leijen, bewoners Jan Steenlaan/Heidepark, bewoners Rembrandtlaan/Rogier van der Weijdenlaan, bewoners Rubenslaan/Van Ostadelaan, bewoners Jan van Eijcklaan, scholen, sportvereniging, Fietserbond, de gemeente en een onafhankelijke voorzitter.

Verkeersonveilige situaties en verkeersoverlast kunt u meteen melden.

Werkgroep Jan Steenlaan

Uw vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks kwijt bij de werkgroep via e-mail op jan.steenlaan.veilig@gmail.com.

Meer informatie over en contactgegevens van de wijkraad De Leijen vindt u op www.wijkraaddeleijen.nl.

Bewonersvereniging Bilthoven Noord

De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is bereikbaar via www.bilthovennoord.nl 

Projectleider gemeente

Tom Seising, projectleider gemeente.

Telefoon:  030 - 228 95 37
E-mail: t.seising@debilt.nl