Ruimtelijke plannen

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook welke functie er mag komen (huizen, winkels, een bedrijf, wegen of groen). 

Deze plannen zorgen ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor iedereen, dus voor bewoners, bedrijven, instellingen in de gemeente De Bilt. 

Ruimtelijke plannen in procedure

Dit zijn ruimtelijke plannen die in procedure zijn of ter inzage liggen. Zolang de termijn nog niet is gesloten kunt u reageren. Het plantype is, tenzij anders aangegeven, een bestemmingsplan.

Voorontwerp ruimtelijke plannen

Het concept wordt 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling reageren door het indienen van een inspraakreactie.

Ontwerp ruimtelijke plannen

Het ontwerp wordt 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Vastgestelde ruimtelijke plannen

Deze ruimtelijke plannen zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Zolang de beroepstermijn niet is gesloten, kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State.

Dit zijn ruimtelijke plannen met een onaantastbare status. De procedure is bij deze plannen afgerond. Het is niet meer mogelijk om beroep in te stellen. Deze ruimtelijke plannen zijn bindend voor burgers, bedrijven en de gemeente. Het plantype is, tenzij anders aangegeven, een bestemmingsplan.