Melden

Is er iets kapot bij u in de buurt in de openbare ruimte? Een stoeptegel, een speeltoestel, een bankje? Ziet u rondslingerend afval of heeft u overlast van een struik of boom? Meld het ons dan meteen.

Melding Openbare Ruimte

Doet u de melding met DigiD dan kunt u de status volgen via Mijn De Bilt.

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw melding van maandag t/m donderdag 8.00 en 16.30 uur en op vrijdag tot 12.00. Kleine gebreken in de buurt verhelpt de gemeente vaak snel. Duurt het langer dan wordt u op de hoogte gehouden. 

Gevaarlijke situatie?

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer (030) 228 94 11. Voor het melden van gevaarlijke situaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de piketdienst via telefoonnummer 06 558 767 75. Daarnaast kunt u voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom of olie op de weg) natuurlijk ook bellen met 112.

Andere meldingen

U kunt de storing melden via het formulier van ZIUT.
U kunt de storing ook aangeven op een plattegrond. Daar op is ook te zien of de melding al is doorgegeven.

Tijdens kantoortijden worden meldingen opgepakt. Als u een melding buiten kantoortijden doet, krijgt u na het indienen van de melding een telefoonnummer (088 - 94 50 650) te zien, dat u kunt bellen als het van groot belang is als het defect snel wordt verholpen. Dit is het geval als in een hele woonwijk of kern of grote delen van de gemeente de verlichting het niet doet.

Inzicht in status

Als u uw mailadres bij uw melding invult, krijgt u een bericht van de afhandeling van uw melding.

Nodig

 • Straatnaam
 • Nummer van de lantaarnpaal indien mogelijk. U kunt de betreffende lantaarnpaal ook selecteren op een kaart bij de melding.
 • Soort storing, bijv. lantaarnpaal brandt niet, staat scheef, is vernield etc.

Storing verhelpen

Het verhelpen van een defect of storing is soms eenvoudig op te lossen door het vervangen van een lamp, maar soms duurt het wat langer voor de oorzaak gevonden is en moeten andere bedrijven het oplossen. Bijvoorbeeld de netbeheerder als er een kapotte kabel is die de storing veroorzaakt.
Al deze partijen doen er alles aan om het defect of de storing zo snel mogelijk te verhelpen.
Normaal gesproken is een urgente storing (meer dan 5 masten in een straat) binnen 24 uur verholpen. Een enkele lampstoring is binnen 10 werkdagen verholpen.

Heeft u iets verloren of gevonden? Geef dit dan door aan de gemeente via www.verlorenof gevonden.nl

Gevonden voorwerpen

 • Als u een voorwerp vindt, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk te melden
 • Als een gevonden voorwerp is aangemeld, wordt het gepubliceerd op de website verlorenofgevonden.nl. De eigenaar kan het daar terugvinden
 • U bent verplicht om identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten bij de gemeente af te geven
 • Als u het voorwerp in een sporthal, school of kantoor vindt dan bent u verplicht dit te melden aan de bewoner, gebruiker of beheerder van deze ruimte
 • U mag vragen om een vindersloon, maar dat is geen recht. Volgens de wet is 10% van de waarde van het gevonden voorwerp redelijk

Bewaren

 • U mag het voorwerp zelf bewaren of afgeven bij de gemeente
 • Als u het voorwerp zelf bewaart dan moet u ervoor zorgen dat het voorwerp in de staat blijft zoals u het heeft gevonden
 • Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, neemt de gemeente of de eigenaar contact met u op
 • U moet het voorwerp 1 jaar bewaren

Eigenaar worden

 • Als de eigenaar zich na 1 jaar niet heeft gemeld dan mag u het voorwerp houden
 • Als de gemeente het voorwerp heeft, kunt u, als u de vinder bent, eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer dan € 450,- . U moet zich binnen 1 maand na de bewaartermijn melden bij de gemeente. U krijgt geen bericht dat de bewaartermijn voorbij is.

Verloren voorwerpen

 • Kijk regelmatig op de website verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp door iemand is gevonden.
 • Bij beroving of diefstal van uw eigendom moet u altijd aangifte doen bij de politie. Voor een aantal zaken kan dit direct via de website van de politie.
 • U kunt uw eigendom komen ophalen bij de gemeente of de vinder. Om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent, kan bewijs nodig zijn. Neem daarom bijvoorbeeld een foto of een aankoopbewijs van het voorwerp mee. U moet zich ook kunnen legitimeren.
 • De vinder kan vragen om een vindersloon. Volgens de wet is 10% van de waarde van het gevonden voorwerp redelijk, maar het is geen recht.
 • Een gevonden voorwerp wordt 1 jaar bewaard. Als de waarde van het voorwerp minder is dan €450,- wordt het voorwerp 3 maanden bewaard als het bij de gemeente is afgegeven.

De gemeente zorgt voor de preventie en bestrijding van ongedierte in het openbaar gebied. U bent zelf verantwoordelijk voor ongedierte in en rond uw eigen woning.

U kunt ongedierte in de openbare ruimte doorgeven via een melding openbare ruimte. Kies categorie Dieren. Wilt u een melding maken van rattenoverlast? Kies dan de categorie Ratten.

Bestrijding van ratten

Overlast van ratten kunt u ook melden via Lees meer over de maatregelen om de overlast van ratten tegen te gaan op de pagina Bestrijding van ratten.

Bij u thuis

Voor de bestrijding van ongedierte bij u thuis, kunt u zelf een bedrijf inschakelen dat ongedierte bestrijdt en verwijdert. Bijvoorbeeld voor een wespennest in uw tuin of zilvervisjes in uw woning.

Gratis advies

De gemeente De Bilt heeft een samenwerkingsverband met de Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD.nl). U kunt gratis contact opnemen met het KAD als u vragen heeft over ongedierte.

U kunt zelf of samen met iemand het onderhoud van een stuk groen van de gemeente overnemen. Dit heet groenadoptie.

Lees verder op de pagina Groen adopteren.

Overlast van stank, geluid (van bedrijven, bouwlawaai, weg- en railverkeer), bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of licht kunt u doorgeven aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

U kunt uw klacht melden op de website van de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht).

De provincie beslist over de milieugebruiksruimte en de ruimtelijke inpassing van regionale luchthavens. Voor het vliegveld Hilversum is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag.

Bel voor het doorgeven van een klacht het klachtennummer van het vliegveld: 035 - 577 16 93
U kunt uw klacht ook melden op de website van de provincie Noord-Holland.

Belangrijk als u een klacht indient

De provincie Noord-Holland heeft alleen zeggenschap over wat er bij luchtvaartterreinen op de grond gebeurt: 'het landzijdige gebruik'. De Rijksoverheid heeft de wettelijke regie over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het 'luchtzijdige gebruik' en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. Daarom handelt de provincie ingediende milieuklachten over luchtruimgebruik niet zelf inhoudelijk af. Deze klachten worden doorgestuurd naar de eerst verantwoordelijke instantie. Voor de burgerluchtvaart is dit de luchtvaartpolitie.

De gemeente De Bilt verwerkt een omvangrijke hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en zorgen voor goede beveiliging van de persoonsgegevens.

Daarbij houden we steeds rekening met de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daarop aan. Toch kan het voor komen dat door een inbreuk op de beveiliging (een ‘beveiligingsincident’) persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan; dit heet een datalek. Op deze pagina vindt u meer informatie over datalekken, de meldplicht en wat u kunt doen als u denkt een datalek ontdekt te hebben binnen onze websites en/of informatiesystemen.

Nodig

 • Uw DigiD. Doet u een aanvraag als organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.
 • Een beschrijving van de gegevens, die voor u zichtbaar zijn. Deel het beveiligingslek niet met anderen, totdat het lek is hersteld. Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot aangifte. 

Meldplicht datalekken

Alle organisaties in Nederland – dus ook de gemeente De Bilt – zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens als daaruit risico voortvloeit voor de betrokkenen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy. 
Ook moeten wij de benadeelde(n) van het datalek hierover informeren als er een kans bestaat op ernstig nadelige gevolgen voor hen. Voor uitgebreide informatie over de meldplicht datalekken verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale informatiesystemen van de gemeente waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook om een verloren USB-stick met adresbestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone van een medewerker van de gemeente waarop persoonsgegevens staan.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Heeft u een datalek ontdekt?

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via onderstaande link of neem telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 030 - 228 94 11.

Meer informatie over uw privacy en hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens vindt u op de pagina Privacy.

In de gemeente De Bilt willen wij geen discriminatie. Wij vinden dat niemand hieraan mag wennen. In onze gemeente moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat vraagt van ons allemaal dat we elkaar de ruimte geven en respect hebben voor verschillen en elkaars cultuur.

Meld discriminatie

Voelt u zich gediscrimineerd, bijvoorbeeld in uw werk, studie of tijdens het sporten? Of ziet u dat anderen slachtoffer zijn van discriminatie? U kunt dan een klacht indienen of een melding doen. Dit doet u bij Artikel 1 Midden Nederland.

Met Art. 1 wordt bedoeld: artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Daarin staat dat discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, geloof, politieke gezindheid (en dergelijke) verboden is.

Op de website www.art1middennederland.nl  leest u hoe u een klacht of melding doet. U kunt ook lezen wat er met uw klacht of melding wordt gedaan.