Aanpak rattenoverlast in Bilthoven


Er is rattenoverlast in Bilthoven-West. De gemeente neemt maatregelen om de rattenoverlast tegen te gaan.

Coördinatie aanpak rattenoverlast

Het is belangrijk om de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk voor ratten te maken. Onze gemeente, Woonstichting SSW en de bewoners hebben een rol en verantwoordelijkheid om de oorzaken aan te pakken. De gemeente coördineert deze gezamenlijke, integrale aanpak en heeft daarom een coördinator aangesteld. Samen met de bewonersgroep Rattenoverlast De Bilt - Bilthoven en Woonstichting SSW heeft de gemeente een stuurgroep gevormd die eenmaal in de vijf weken bij elkaar komt.

Maatregelen tegen ratten

De rattenoverlast in Bilthoven-West wordt integraal aangepakt. Dit betekent dat er op verschillende gebieden maatregelen worden getroffen. Het betreft hier maatregelen in de openbare ruimte, riolering, groenvoorziening, afval, vuilcontainers, herstelwerkzaamheden, gebouwenonderhoud, handhaving, communicatie, meldingen en uiteraard de monitoring en bestrijding van ratten.

Campagne tegen rattenoverlast

Er is een campagne tegen rattenoverlast ontwikkeld. De campagne heeft een herkenbare, opvallende stijl en bestaat onder andere uit posters, flyers, advertenties in lokale media en een social media campagne. Doel van de campagne is dat inwoners rattenoverlast melden bij de gemeente via www.debilt.nl/ratten of 030 - 228 94 11. De rattenbestrijder krijgt op die manier inzicht in de locatie en omvang van de meldingen en kan daarna gericht actie ondernemen. Ook is het belangrijk dat mensen weten dat zij er zelf voor kunnen zorgen dat er geen voedsel en schuilplekken meer zijn voor ratten. Bijvoorbeeld door geen vogels te voeren, geen afval naast de container te zetten en door het nemen van werende maatregelen aan hun tuin en woning.

Afval

De gemeente heeft in Bilthoven-West versneld ondergrondse containers geplaatst en haalt ter plaatse vaker (zwerf)afval op. Afvalbakken worden teruggeplaatst in de openbare ruimte en worden door de gemeente geleegd.

Handhaving afvalbeleid en voerverbod

In Bilthoven-West is verscherpt toezicht op de naleving van de afvalregels en handhaving op het dumpen van illegaal afval en er is een voerverbod ingesteld.

Hondenpoep

Uitwerpselen van honden en katten kunnen een voedselbron zijn voor ratten. Er zitten voor ratten nog voldoende voedingsstoffen in. Het is belangrijk om de poep van uw huisdier op te ruimen, ook in een losloopgebied. De gemeente plaatst afvalbakken voor hondenpoep in het gebied.

Riolering

De gemeente heeft het hoofdriool en de huisaansluitingen van een deel van Bilthoven-West geïnspecteerd. Een vervolgonderzoek naar de benodigde maatregelen is inmiddels bijna afgerond. Bij enkele woningen bleek de (riool)huisaansluiting niet goed te functioneren. De gebreken zijn direct hersteld. In de huisaansluitingen zijn tot nu toe geen sporen aangetroffen van de aanwezigheid van ratten. Na afronding van het vervolgonderzoek worden de bewoners van alle geïnspecteerde woningen in oktober 2018 per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Gebouwenonderhoud

Woningen en bijbehorende bergingen kunnen prettige schuil- en nestelgelegenheden voor ratten zijn. Het is dan ook zaak om te voorkomen dat ratten woningen en andere gebouwen kunnen binnendringen door het treffen van knaagdierwerende maatregelen. De gemeente informeert pandeigenaren over de noodzaak om werende maatregelen te treffen en organiseert voor hen over dit onderwerp eind september een werkatelier. Woonstichting SSW treft preventieve maatregelen aan haar eigen panden en informeert haar huurders actief over welke maatregelen ze kunnen nemen.

Bestrijding van ratten

De gemeente heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van ratten. De bestrijding en monitoring van ratten is geïntensiveerd. Er is een netwerk van lokaasdepots aangelegd, bij de ondergrondse afvalcontainers zijn extra vallen (traptiles) geplaatst en er is tijdelijk meer ingezet op bestrijding rondom de oude bovengrondse afvalcontainers.
Ook is ingezet op monitoring en bestrijding bij grootschalige sloop- en bouwwerkzaamheden in Bilthoven-West, zoals sloop en woningbouw aan de Melkweg, de bouw van het islamitisch centrum en de bouw van het zwembad.

Groenonderhoud

Gevels zijn vrijgemaakt van groen en er zijn inspectiestroken in het groen vrijgemaakt. Ook zijn op veel plaatsen bramenstruiken gesnoeid. Zo kan de rattenbestrijder alle plaatsen beter bereiken. Niet al het groen is verwijderd om te voorkomen dat eventueel aanwezige ratten zich zouden gaan verspreiden.
Goed groenonderhoud voorkomt dat ratten schuilplaatsen en nestelgelegenheden vinden. Tuineigenaren kunnen daar met onderhoud ook een bijdrage aan leveren. De gemeente onderzoekt of er aanvullende maatregelen en tegen welke kosten nodig zijn aan groenonderhoud in de openbare ruimte. Hierover neemt het college later een besluit.

Wadi

Achter de Kometenlaan ligt een wadi. Dat is een bufferings- en infiltratievoorziening, die soms gevuld is met hemelwater. In de wadi heeft monitoring plaatsgevonden op de aanwezigheid van ratten. Nadat is vastgesteld dat er geen ratten aanwezig waren is de wadi opgeschoond en teruggebracht naar de oorspronkelijke afmeting van de watergang.

Speeltuin verwijderd

De sterk verouderde speeltuin achter de flats op de Kometenlaan is verwijderd. Samen met bewoners gaat de gemeente kijken naar een veilig alternatief.

Oude blokverwarming

Onder een deel van de particuliere woningen in de wijk ligt een oud stelstel van blokverwarming. De woningen zijn hiermee aan elkaar verbonden en vormt daarmee een mogelijkheid voor ratten om zich tussen de woningen te verplaatsen. De gemeente draagt zorg voor het afdichten van de doorgangen van de oude blokverwarming. Gelijktijdig wordt met de bewoners gekeken naar het wegnemen van de overige risicofactoren. Op deze manier wordt overlast van ratten in woningen voorkomen.

Meer informatie vindt u op de pagina Bestrijding van ratten