Gemeente De Bilt onderzoekt sociale kracht en leefbaarheid


De gemeente De Bilt onderzoekt deze maand de mening van haar inwoners.

Hierbij ligt de nadruk op de woon- en leefomgeving en de sociale kracht in buurten. Ook wordt de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening gemeten.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het zorgen voor een leefbare woonomgeving. Daarbij wordt steeds meer inzet verwacht van de inwoners zelf, bijvoorbeeld als het gaat om zorgen voor elkaar of om het onderhouden van de openbare ruimte. Om te weten te komen hoe mensen tegen de leefbaarheid en sociale kwaliteit in hun buurt aankijken, voert de gemeente De Bilt tweejaarlijks onderzoek uit onder de bewoners, de zogenaamde GemeentebeleidsMonitor. De uitkomsten geven aan of de gemeente het goede doet en waar verbetering nodig is.

GemeentebeleidsMonitor

De GemeentebeleidsMonitor is in samenwerking met andere gemeenten ontwikkeld. Het doel is om de sociale veiligheid en leefbaarheid eenduidig te kunnen meten en met de resultaten beter beleid te kunnen maken. Het onderzoek wordt op verzoek van de meerdere gemeentebesturen in de regio uitgevoerd. De GemeentebeleidsMonitor start half november en wordt uitgevoerd door bureau DIMENSUS beleidsonderzoek uit Breda. De resultaten worden begin 2018 verwacht en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en op deze website.

Deelname belangrijk

Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de leefbaarheid in onze gemeente en de regio. Deelnemers aan de GemeentebeleidsMonitor worden geselecteerd met een anonieme steekproef. Zij ontvangen van het college van burgemeester en wethouders een schriftelijke uitnodiging om een vragenlijst op internet in te vullen. Wie liever een papieren vragenlijst gebruikt, krijgt deze desgevraagd thuis gestuurd. Bij een lage respons zal  bureau DIMENSUS ook telefonisch inwoners benaderen.

Ook klanttevredenheid wordt gemeten

Naast dit algemene onderzoek voert de gemeente ook een klanttevredenheidsonderzoek uit. Inwoners die onlangs contact met de gemeente hebben gehad, bijvoorbeeld telefonisch, via de website of aan het loket, kunnen benaderd worden om aan het onderzoek mee te werken. Ook dit onderzoek voert DIMENSUS uit.