Indienen Subsidieaanvragen 2019 vóór 1 april 2018


Welzijnsinstellingen die een jaarlijkse subsidie wensen moeten hun subsidieaanvraag voor 1 april digitaal indienen.

Welzijnsinstellingen die op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 voor het jaar 2019 een jaarlijks subsidie wensen, moeten vóór 1 april digitaal een subsidieaanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Sinds 2017 kunnen subsidieaanvragen alleen nog digitaal worden ingediend. Dit kan via de pagina Subsidie. Belangrijk is om te weten dat er voor deze aanvraag eHerkenning nodig is. eHerkenning is een middel om de authenticatie van organisaties bij overheidsdienstverleners te regelen.

Instellingen die in 2018 een jaarlijkse subsidie ontvangen, hebben voorrang voor een jaarlijkse subsidie 2019, tenzij bij het vaststellen van beleidsregels of bezuinigingen anders wordt besloten. De betreffende instellingen waarbij iets verandert ontvangen hierover vóór 1 juli 2018 nader bericht.

Subsidieplafonds

Voor 2019 wordt er gewerkt met subsidieplafonds per beleidsterrein of een onderdeel daarvan. De hoogte van de in 2019 te verstrekken subsidies mag daar niet boven uitstijgen. De bedragen vloeien voort uit het Subsidieprogramma 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van de gemeente, exclusief een eventuele indexering voor loon- en prijsstijgingen.

Incidentele welzijnsactiviteiten

De datum 1 april 2018 geldt niet voor incidentele welzijnsactiviteiten. Dit zijn activiteiten die zich in de loop van een subsidiejaar voordoen. Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk acht weken voorafgaand aan de activiteit bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend.

Subsidie aanvragen?

Voor het aanvragen van subsidie en informatie over de subsidieplafonds kunt u terecht op de pagina Subsidie. Vraagt uw instelling voor het eerst subsidie aan, of wenst u nadere informatie over het aanvragen van subsidie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. el Mellahi van het Team Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling Bilthoven via tel. (030) 228 95 41.