Ontwerp subsidieprogramma 2019 ter inzage


Burgemeester en wethouders hebben op 25 september 2018 het 'Ontwerp Subsidieprogramma 2019' vastgesteld.

In het subsidieprogramma staan de instellingen aan wie in 2019 een subsidie wordt verleend op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012.

Het Ontwerp Subsidieprogramma 2019 ligt tot 26 oktober 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum of via de pagina Subsidie.

Gedurende de aangegeven periode kan iedereen schriftelijk zienswijzen op het 'Ontwerp subsidieprogramma 2019' indienen bij Burgemeester en wethouders. Er is geen inspraakbijeenkomst. Wilt u toch mondeling reageren, dan kunt u zich wenden tot mevrouw M. El Mellahi van het team Sociale & Ruimtelijke Ontwikkeling Bilthoven.

Informatie over het subsidieprogramma kan worden ingewonnen bij het team Sociale & Ruimtelijke Ontwikkeling Bilthoven, telefoon (030) 228 95 41.