Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan biedt startnotitie aan


Namens de acht deelnemende organisaties bood onafhankelijk voorzitter Willem van den Wijngaart van de werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan dinsdag 13 maart de startnotitie aan wethouder Ebbe Rost van Tonningen aan.

De notitie is het resultaat van een half jaar intensief overleg over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan in Bilthoven. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gaan de notitie behandelen.

De Jan Steenlaan is een belangrijke toegangsweg voor de wijk De Leijen, de bedrijven aan de Rembrandtlaan en scholen en sportclubs. Dagelijks wringen zich zeer vele auto’s en fietsers langs elkaar in het nauwe deel van de Jan Steenlaan tussen de Rembrandtlaan en Jan van Eycklaan. Met name in de spitsuren is het uitkijken geblazen.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen heeft waardering voor de werkgroep: ‘Het college en de gemeenteraad hebben lang uitgekeken naar het resultaat van de werkgroep. De startnotitie stelt ons in staat om een goede afweging te maken in de verdere behandeling.’ Ook Willem van den Wijngaart, die de werkgroep voorzat, is blij dat het tot zo’n concrete startnotitie is gekomen: ‘Het was zeker geen sinecure om de belangen en wensen van de acht deelnemende organisaties recht te doen, maar ik denk wel dat dat gelukt is. Iedereen heeft zijn beste keuze kunnen maken.’

Opdracht

Na een discussie in de gemeenteraad over de invulling van de verkeerscirculatie en inrichting Jan Steenlaan hebben de bewonersvereniging Bilthoven Noord, de wijkraad De Leijen en scholen en sportclubs het initiatief genomen om een werkgroep te vormen. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om samen met de gemeente een haalbaar voorstel te doen voor een fietsverbinding die voldoet aan de criteria voor een goed fietsnetwerk zoals die geformuleerd zijn in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan uit 2012 (samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort). Daarnaast moet de gekozen oplossing voor de lange termijn een goede ontsluiting van de wijk De Leijen bieden voor alle soorten verkeer.

Oplossingsrichtingen

De werkgroep heeft geprobeerd om een structurele en haalbare oplossing te vinden voor de onveilige fietsroute langs de laan. De werkgroep heeft daartoe alle mogelijke oplossingen en belangen zorgvuldig afgewogen en rekening gehouden met eerdere onderzoeken en wensen van de gemeenteraad.

De werkgroep reikt de gemeente drie oplossingsrichtingen aan:

1. Aanbrengen Knip

Hierbij krijgen de noordelijke en zuidelijk helft van de wijk De Leijen elk hun eigen ontsluitingsweg: een via de tunnel in de Leijenseweg en een via de Jan Steenlaan. Verkeer van noord naar zuid moet omrijden. Gezien de verwachte verkeersintensiteiten is een fietsstraat met autoverkeer in tweerichtingen mogelijk binnen het bestaande wegprofiel

2. Fietspad

In deze variant is de Jan Steenlaan een wijkontsluitingsweg voor auto's in tweerichtingen. Hierbij is er een hoge verkeersintensiteit en is een vrijliggend fietspad nodig, gescheiden van het autoverkeer. Dit kan niet zonder bomen te kappen en gronden te onteigenen.

3. Fietsstraat

Hierbij wordt de Jan Steenlaan ingericht als fietsstraat met autoverkeer in eenrichting binnen het bestaande wegprofiel. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om ongewenst verkeer te weren.

Zes van de acht deelnemende organisaties aan de werkgroep hebben een voorkeur voor de oplossingsrichting Fietspad. De andere twee hebben een voorkeur voor de variant Fietsstraat.

Informatieavond

Op 9 april organiseert de gemeente met medewerking van de werkgroep een informatieavond voor belanghebbenden waar onder andere de twee onderzoeksbureaus, die gegevens hebben aangeleverd, een toelichting zullen geven. De (nieuwe) gemeenteraad zal de startnotitie en de reacties, die tijdens de informatieavond verzameld worden, betrekken bij haar besluitvorming over een oplossing voor de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en de verkeerscirculatie in de Leijen.

Werkgroep

Van de werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan maakten deel uit: Wijkraad De Leijen, Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, Fietsersbond, scholen en sportverenigingen Jan Steenlaan-Kees Boekelaan en bewoners/bedrijven van de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Rembrandtlaan en Rubenslaan/Van Ostadelaan, aangevuld met een projectleider van de gemeente De Bilt. De onafhankelijke voorzitter van de werkgroep was Willem van den Wijngaart. De werkgroep heeft zich in zijn laatste vergadering op 12 maart ontheven van zijn taak.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Veilig Fietsen Jan Steenlaan.