Kabels en leidingen plaatsen

Wilt u gaan graven in de grond voor werkzaamheden aan kabels en leidingen? Dan heeft u vaak een instemmingsbesluit nodig. Voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard of spoedeisende werkzaamheden kunt u volstaan met een melding aanvang werkzaamheden.

Aanvraag instemmingsbesluit

Voor een instemmingsbesluit of het doen van een (gereed)melding hoeft u niet naar het gemeentehuis.

Wanneer geen instemmingsbesluit nodig?

Voor het verrichten van eenvoudige of spoedeisende werkzaamheden heeft u geen instemmingsbesluit nodig.

Eenvoudige werkzaamheden zijn:

  • Aanleggen van (huis)aansluitingen, reparaties, onderhoudswerk of overige werkzaamheden aan kabels en/of leidingen met een gezamenlijke tracélengte tot 25 meter, waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen volledig worden gekruist
  • Aanbrengen of verwijderen van kabels en/of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen (mantelbuizen)
  • Maken van een montagegat of lasgat met beperkte afmeting (maximaal 2 m2) voor toegang tot een distributie- of mutatiepunt
  • Plaatsen van afsluiters
  • Opgraven van een kabelrol voor de aanleg van (huis)aansluitingen, het herstellen van kabel- of leidingstoringen of voor inspectie

Spoedeisende werkzaamheden zijn:

  • Reparatie- of onderhoudswerkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden
  • Ernstige storingen of belemmeringen van een net of netwerk

Voor alle overige werkzaamheden aan kabels en/of leidingen vraagt u een instemmingsbesluit aan.

Melden wanneer u start en wanneer u klaar bent

Uiterlijk 5 werkdagen voordat de werkzaamheden starten, doet u een melding aanvang werkzaamheden (met eHerkenning). Dat geldt ook voor werkzaamheden waarvoor u al een instemmingsbesluit heeft gekregen.

Ook spoedeisende werkzaamheden moet u van tevoren melden. Is melden vooraf echt niet mogelijk? Dan moet u uiterlijk binnen één werkdag na de start van de uitvoering alsnog de melding aanvang werkzaamheden doen, voorzien van een motivatie.

In ieder geval moet u de gemeente telefonisch op de hoogte brengen van de aanvang van spoedeisende werkzaamheden. Buiten kantooruren kan dat via de piketdienst.

Zijn de werkzaamheden klaar? Dan doet u een melding gereed werkzaamheden (met eHerkenning).

Nodig

  • Uw eHerkenning  

Kosten

Een instemmingsbesluit voor het graven van sleuven langer dan 25 m kost € 380,-. Een melding aanvang werkzaamheden en de gereedmelding zijn gratis.

Bij de aanleg, het onderhoud en het verwijderen van kabels of leidingen in of op openbare gronden is de AVOI (overheid.nl) + toelichting (pdf, 101 kb) van toepassing. Het gaat dan om gronden die de gemeente beheert, in bezit heeft, of waarover de gemeente de coördinatie heeft volgens de Belemmeringswet, het privaatrecht of de Telecommunicatiewet. 

In het Handboek kabels en leidingen (pdf, 1.4 mb) staan de regels en (technische) voorschriften voor het opnemen en herstellen van de sleufverharding, het graven, aanvullen en verdichten van sleuven en het leggen van kabels en leidingen.

Moeten op verzoek van de gemeente maatregelen aan kabels en/of leidingen worden genomen? Dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op de Nadeelcompensatieregeling 2014 (pdf, 461 kb) + toelichting (pdf, 69 kb). Het gaat dan om kabels en/of leidingen (nutsvoorzieningen) die níet vallen onder de Telecommunicatiewet.

Voordat u de graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet u nagaan of er op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Dat kan via het online Bodemloket van de Provincie Utrecht.

Voor de meest actuele gegevens van een locatie kunt u het online Geoloket (Geoide) van de omgevingsdienst Utrecht raadplegen. Neem bij graafwerkzaamheden in een gemarkeerd gebied altijd vooraf contact op met bodemloket@provincie-utrecht.nl.