Wet maatschappelijke ondersteuning

In De Bilt kunt u voor uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen terecht bij het Sociaal Team De Bilt. Dat kunt u doen voor uzelf, maar ook voor uw naaste of iemand waar u zich zorgen over maakt.

Samen een oplossing vinden

Met al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen kunt u terecht bij het Sociaal Team De Bilt.

De medewerker Sociaal Team bekijkt samen met u uw persoonlijke situatie en zoekt naar de beste oplossing zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen in de samenleving. Er wordt gekeken naar wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt organiseren. Het Sociaal Team De Bilt neemt de zorg niet van u over maar zorgt ervoor dat de ondersteuning wordt geregeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een gespreksverslag. Is er toch een maatwerkvoorziening nodig, dan stuurt u het getekende gespreksverslag door naar de gemeente. Het verslag wordt op dat moment uw aanvraag. U moet er rekening mee houden dat de gemeente een financiële bijdrage vraagt. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen.  

Hoe werkt het in de praktijk

U meldt zich met uw (hulp)vraag bij het Sociaal Team De Bilt op de volgende manier: 

  • u doet een schriftelijke melding via het aanmeldformulier
  • u doet een telefonische melding 

Als uw problemen geen betrekking hebben op de Wmo, wordt u doorverwezen naar een andere instantie. De procedure na uw melding gaat als volgt:

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. U mag een familielid of een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen u hierbij te ondersteunen. 
  • Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw (hulp)vraag. Ook wordt gevraagd naar uw beperkingen, uw sociale omgeving en uw (financiële) mogelijkheden om de hulpvraag zelf of met hulp van anderen op te lossen. Het doel van het gesprek is om samen met u uw vraag te verhelderen en te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn.
  • De medewerker van het Sociaal Team De Bilt maakt een gespreksverslag waarin de afspraken worden vastgelegd. U ontvangt dit verslag. Een ondertekend gespreksverslag kan dienen als aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente. 
  • De aanvraag voor een voorziening wordt apart afgehandeld bij de gemeente.
  • De gemeente regelt de voorziening als deze aan u wordt toegekend

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Sociaal Team De Bilt (MENS De Bilt) of mail naar backofficezorg@debilt.nl

Informatie over hulp in het huishouden vanuit de gemeente

Heeft u behoefte aan ondersteuning in de huishouding? Het Sociaal Team van Mens De Bilt komt bij u op huisbezoek voor een breedtegesprek. In dit gesprek wordt besproken waarom u zelf het huishouden (gedeeltelijk) niet meer kunt doen. Er wordt samen gekeken bij welke huishoudelijke taken u ondersteuning nodig heeft. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de huishouding. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratief Kantoor (CAK). De hoogte kunt u berekenen via de rekentool op www.hetcak.nl .

De algemene landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is afgeschaft. Gemeenten mogen per 2015 een tegemoetkoming geven in de extra kosten die chronisch zieke en gehandicapte inwoners maken.

Inwoners van De Bilt met een chronische ziekte of handicap kunnen daarom in bepaalde gevallen gebruikmaken van een collectieve ziektekostenverzekering. 
Heeft u vorig jaar nog een bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) ontvangen vanwege een chronische ziekte of handicap? Als u een inkomen heeft tot 130% van het minimumloon, kunt u deelnemen aan een collectieve zorgverzekering. Het aanvullende zorgpakket houdt rekening met ziektekosten die u vanwege een chronische ziekte of handicap moet maken. De gemeente betaalt per maand/per persoon  tot € 25,- van de aanvullende premie.

Sinds 1 januari 2015 heeft de Regionale Sociale Dienst (RSD) namens de gemeente een contract met twee verzekeraars voor een collectieve verzekering: Zilveren Kruis Achmea (voorheen Agis) en Menzis. Overstappen naar een nieuwe ziektekostenverzekeraar kan per kalenderjaar. Als u zich wilt aanmelden of wilt overstappen naar een van deze zorgverzekeraars moet u dit vóór een nieuw kalenderjaar doen.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie bel (030) 69 29 595 (van 9.00 - 11.00 uur) of kijk op de website van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (Zorgverzekering) Daar vindt u ook informatie over hoe u zich kunt aanmelden.