Wet maatschappelijke ondersteuning

In De Bilt kunt u voor uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen terecht bij het Sociaal Team De Bilt. Dat kunt u doen voor uzelf, maar ook voor uw naaste of iemand waar u zich zorgen over maakt.

Samen een oplossing vinden

Met al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen kunt u terecht bij het Sociaal Team De Bilt.

De medewerker Sociaal Team bekijkt samen met u uw persoonlijke situatie en zoekt naar de beste oplossing zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen in de samenleving. Er wordt gekeken naar wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt organiseren. Het Sociaal Team De Bilt neemt de zorg niet van u over maar zorgt ervoor dat de ondersteuning wordt geregeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een gespreksverslag. Is er toch een maatwerkvoorziening nodig, dan stuurt u het getekende gespreksverslag door naar de gemeente. Het verslag wordt op dat moment uw aanvraag. U moet er rekening mee houden dat de gemeente een financiële bijdrage vraagt. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen.  

Hoe werkt het in de praktijk

U meldt zich met uw (hulp)vraag bij het Sociaal Team De Bilt op de volgende manier:

Als uw problemen geen betrekking hebben op de Wmo, wordt u doorverwezen naar een andere instantie.

De procedure na uw Wmo-melding gaat als volgt:

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. U mag een familielid of een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen u hierbij te ondersteunen
  • Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw (hulp)vraag. Ook wordt gevraagd naar uw beperkingen, uw sociale omgeving en uw (financiële) mogelijkheden om de hulpvraag zelf of met hulp van anderen op te lossen. Het doel van het gesprek is om samen met u uw vraag te verhelderen en te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn
  • De medewerker van het Sociaal Team De Bilt maakt een gespreksverslag waarin de afspraken worden vastgelegd. U ontvangt dit verslag. Een ondertekend gespreksverslag kan dienen als aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente
  • De aanvraag voor een voorziening wordt apart afgehandeld bij de gemeente
  • De gemeente regelt de voorziening als deze aan u wordt toegekend

Bij een maatwerkvoorziening kunt u denken aan dagopvang, individuele ondersteuning, vervoer, woningaanpassing, een rolstoel of hulp bij het huishouden. Het gaat dus niet om medische hulp.

Komt u in aanmerking voor een maatwerkvoorziening? Dan kunt u er voor kiezen om de voorziening of zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). De hoogte van uw pgb hangt af van de zorg die of het hulpmiddel dat voor u noodzakelijk is. Dit is vastgelegd in gemeentelijke beleidsregels.

Kiest u voor duurdere zorg of een duurder hulpmiddel? Dan betaalt u zelf het verschil. De keuze voor een pgb houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor de aansturing van uw zorgverlener of zelfs het werkgeverschap. De zorgverlener van uw keuze moet bovendien aan de kwaliteitseisen van de gemeente voldoen. De medewerker van het Sociaal Team kan u alles over het pgb vertellen.

Heeft u behoefte aan ondersteuning in de huishouding? Het Sociaal Team van Mens De Bilt komt bij u op huisbezoek voor een breedtegesprek. In dit gesprek wordt besproken waarom u zelf het huishouden (gedeeltelijk) niet meer kunt doen. Er wordt samen gekeken bij welke huishoudelijke taken u ondersteuning nodig heeft. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de huishouding. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratief Kantoor (CAK). De hoogte kunt u berekenen via de rekentool op www.hetcak.nl .

Een collectieve ziektekostenverzekering en een gemeentelijke bijdrage in de premie per persoon voor de aanvullende zorgverzekering  voor inwoners met een inkomen tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum.

Daarmee worden cliënten ondersteund in de hoge kosten van verzekering en worden beter beschermd tegen hoge ziektekosten. De maandelijkse gemeentelijke bijdrage in de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering varieert al naar gelang het inkomen: € 25 voor personen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum, € 20 voor personen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum en € 15 voor personen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum.

De Regionale Sociale Dienst (RSD) heeft namens de gemeente een contract met zorgverzekeraars voor een collectieve verzekering.

Overstappen naar een nieuwe ziektekostenverzekeraar kan per kalenderjaar. Als u zich wilt aanmelden of wilt overstappen naar een van deze zorgverzekeraars moet u dit vóór een nieuw kalenderjaar doen.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie bel (030) 69 29 595 of kijk op de website van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (Zorgverzekering). Daar vindt u ook informatie over hoe u zich kunt aanmelden. 

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Sociaal Team De Bilt (MENS De Bilt) of mail naar backofficezorg@debilt.nl

In de brochure Zelfstandig leven en wonen in De Bilt vindt u meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.