Financiën en jaarverslagen

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente. 

Kadernota

In deze nota wordt op een rijtje gezet welke uitdagingen er op de gemeente De Bilt afkomen. Deze vooruitblik is de voorbereiding op de meerjarenraming 2016-2018. Met al deze (financiële èn beleidsmatige) stukken kan de gemeenteraad de kaders bepalen om een sluitend meerjarenperspectief te behouden.

Kadernota 2017-2020 (pdf, 692,8 kb)

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert.

De Programmabegroting 2016 is verdeeld in de 14 programma's uit het Coalitieakkoord 2014-2018. o.a. over openbare veiligheid, over economische ontwikkeling en innovatie en over verkeer en bereikbaarheid. In de programmabegroting staat per programma wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2016 wil gaan ondernemen.

Begroting 2016 (pdf, 3,5 mb)

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota geeft een tussentijds inzicht in het verloop van de financiën en maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar uit zal zien.

Voorjaarsnota 2016 (pdf, 592,7 kb)

Najaarsnota

Met de najaarsnota controleert de gemeente het financiële beleid. De najaarsnota wordt in het laatste kwartaal gepubliceerd en geeft een actueel beeld van de gemeentelijke financiën van het bijna afgelopen jaar en de komende 4 jaar.

Najaarsnota 2015 (pdf, 486,3 kb)

Jaarrekening

Voor het eerst zijn de jaarrekening en het burgerjaarverslag samengevoegd in één document.Het college van burgemeesters en wethouders legt hierin inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid

Jaarrekening 2015 (pdf, 4,1 mb)