Proef kentekencamera Korssesteeg Westbroek

Tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 onderzoekt de gemeente De Bilt of een camerasysteem aan de Korssesteeg in de spitsuren sluipverkeer door Westbroek kan tegengaan. 

Onderzocht wordt of het reeds geldende inrijverbod tijdens de ochtend- en avondspits met een camera beter gehandhaafd kan worden. De resultaten worden ook gebruikt om het systeem van ontheffingen en de bebording langs de Korssesteeg te verbeteren. Een aantal ondernemers neemt deel aan de proef.

Aanleiding

Op de smalle wegen in en buiten Westbroek moeten fietsers, auto’s en vrachtverkeer goed rekening met elkaar houden om elkaar veilig te kunnen passeren. Dat leidt soms tot hachelijke situaties, met name in de drukke ochtend- en avondspits. Ook automobilisten zonder ontheffing rijden tijdens deze uren over de Korssesteeg. Ook de leefbaarheid in het dorp lijdt onder dit sluipverkeer. Het dorpsberaad heeft in overleg met een groep bewoners en ondernemers het initiatief genomen om samen met medewerkers van de gemeente een werkgroep Verkeersveiligheid te vormen. Hun inspanningen hebben tot de cameraproef geleid. Het inrijverbod tijdens de spits geldt al sinds 2009.

Proef

Tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 plaatst de gemeente een camera langs de Korssesteeg om het gemotoriseerde verkeer tijdens de spitsuren te registreren. De camera registreert tijdens de spits de kentekens van voertuigen die in beide richtingen passeren. Passanten worden met een tekstkar gewaarschuwd dat de proef is begonnen. De werkgroep verwacht daarom al tijdens de proef een afname van het autoverkeer in de spitsuren. De proef is ook bedoeld om goed inzicht te krijgen in het systeem van ontheffingen, deze blijft tijdens de proef onveranderd. Verder zal een aantal ondernemers de mogelijkheid worden geboden via de digitale weg tijdelijke ontheffingen voor hun bezoekers aan te vragen.

Kenteken doorgeven

De camera herkent kentekens, die vooraf zijn ingevoerd. Echter, niet alle kentekens van ontheffinghouders zijn bekend. Ontheffinghouders hebben daarom een brief ontvangen om uiterlijk 10 december 2018 het kenteken van hun voertuig door te geven aan de gemeente De Bilt. Het kenteken komt in een database zodat de camera het voertuig herkent als één met een ontheffing voor het inrijverbod.

Houders van een ontheffing voor het inrijverbod kunnen hun kenteken doorgeven via de pagina Ontheffing gesloten verklaring.

Privacy

De persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld conform de privacywetgeving. De gegevens worden maximaal 72 uur bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. De toestemming om de gegevens te bewaren, kan door de ontheffinghouder op elk moment gestopt worden. Vanaf dat moment worden de gegevens niet meer gebruikt.

Waarom geldt er een inrijverbod?

Het inrijdverbod, dat sinds 2009 geldt, is er om sluipverkeer te weren en daardoor de leefbaarheid in en om Westbroek te vergroten.

Wat houdt de proef in?

Het testen van de software voor het verlenen van ontheffingen (zowel voor de gemeente als de ondernemers in Westbroek), het verzamelen van gegevens (welk type verkeer rijdt er wanneer) om zo het ontheffingensysteem waar nodig te verbeteren én te kijken of de borden en tijden waarin inrijdverbod geldt, voldoen. Deze informatie is ook nodig om toestemming te krijgen bij het Openbaar Ministerie om de camera te kunnen inzetten voor handhaving.

Wat is de precieze locatie van de camera?

Deze staat op de Korssesteeg.

Hoe lang duurt de proef?

De proef loopt van 3 december 2018 tot 1 maart 2019.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

Via de pagina Ontheffing gesloten verklaring.

Hoe lang geldt een ontheffing?

Deze geldt op dit moment voor 5 jaar.

Wat moet ik doen als ik iemand van buiten wil ontvangen?

U kunt voor bezoekers een ontheffing aanvragen via de pagina Ontheffing gesloten verklaring.

Wat doet de gemeente met mijn gegevens?

De camera registreert kentekens, deze verwijderen we conform de privacywetgeving na maximaal 72 uur.

Wat gebeurt er met mijn huidige ontheffing?

Deze blijft tijdens de proef gewoon geldig, maar wij vragen u wel om uw kenteken door te geven voordat de proef begint.

Is Westbroek ook langs andere wegen bereikbaar?

Westbroek is vanuit andere richtingen bereikbaar via de Burgemeester Huydecoperweg en de Kerkdijk. Op deze wegen geldt geen geslotenverklaring tijdens de spitsuren.

Krijgen alle inwoners en ondernemers in Westbroek een ontheffing?

Tijdens de testperiode veranderen we niks aan de wijze van ontheffingverlening.

Waarom moet het openbaar ministerie hierover beslissen?

Voor handhaving met een camera moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Het openbaar ministerie checkt of wij hieraan voldoen. Zo ja, dan kunnen zij handhavend optreden met de gegevens van de camera die de gemeente aan hen aanlevert.

Wordt de cameraregistratie gebruikt om te bekeuren?

Nee, tijdens de testperiode niet. Wel blijft er de mogelijkheid, dat de politie u aanhoudt en bekeurt.

Kan ik mij als ondernemer nog aanmelden voor de digitale testmogelijkheid om ontheffingen aan te vragen?

Nee, voordat de proef van start ging is in samenspraak met de WOC een aantal ondernemers benaderd die aangegeven hebben actief mee te willen testen.

Kan ik na de start van de proef mijn kenteken nog doorgeven?

Ja, dit is nog mogelijk tot 10 december 2018.

Slaat het camerasysteem ook het kenteken van mijn scooter, snorfiets of motor op?

Het systeem registreert alle type kentekens. Uiteraard verwijderen wij die weer binnen 72 uur.

De resultaten van de proef worden gebruikt om de borden langs de weg en het systeem van ontheffingen zo nodig te verbeteren. Afhankelijk van het verloop van de testperiode en goedkeuring door het Openbaar Ministerie, is het de intentie om een definitief voor periode van twee jaar kentekencamera systeem te plaatsen om het inrijverbod tijdens de spitsuren te kunnen handhaven. Overtreders riskeren dan bij elke passage een bekeuring van 95 euro.

Gemeente De Bilt:

Wouter Le Fèvre
Adviseur verkeer en vervoer
Telefoon: 030 - 22 89 411
E-mail: w.lefevre@debilt.nl

Werkgroep Verkeersveiligheid:

Gert-Jan Braas
E-mail: gj.braas@hetnet.nl