Werk en inkomen

Informatie over werk en inkomen, vinden van werk en de Participatiewet.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen - met en zonder een beperking - aan het werk gaan bij een reguliere werkgever. De gemeente voert de Participatiewet uit en begeleidt mensen naar betaald werk of een andere zinvolle besteding van de dag. Uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘Iedereen doet mee.’

Wat verandert er voor mij als cliënt?

  • De WWB (Wet Werk en Bijstand), de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong zijn samengevoegd in één wet. 
  • De Wajong is er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken. Inwoners die nu al een Wajong uitkering hebben, houden voorlopig hun oude rechten.
  • Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan via de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering. 
  • De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan via de de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) hulp vragen. 

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. De gemeente gaat uit van wat mensen wèl kunnen en speelt daar een grote rol in. De gemeente biedt waar nodig ondersteuning aan werkgevers en werkzoekenden. Als regulier werk toch niet mogelijk is, kan iemand misschien wel vrijwilligerswerk doen. Al onze inwoners, en vooral mensen in een kwetsbare sociaal -economische positie, moeten zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen. Zowel maatschappelijk als op de arbeidsmarkt.

Lokaal arbeidsmarktbeleid

De gemeente wil, samen met onze uitvoeringspartners en ondernemers, een actieve rol spelen bij het verminderen van het aantal inwoners in de bijstand en mensen helpen om bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk door te stromen naar een reguliere baan. Wij gaan daarbij uit van een actieve houding van inwoners met een uitkering, van sociale werkgevers en van onze eigen gemeentelijke organisatie. De eigen kracht van de inwoners en de kracht van het sociale netwerk spelen een belangrijke rol. 

Beschut werken

De Participatiewet is er ook voor mensen die vanwege hun arbeidsbeperking uitsluitend in een beschermde omgeving kunnen werken. Dit heet ‘beschut werk’ en is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die veel speciale begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben. Het UWV bepaalt uiteindelijk wie in aanmerking komt voor beschut werk. Gemeenten hebben de ruimte om beschut werk zelf vorm en inhoud te geven. De Regionale Werkbedrijven gaan ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste werkplek terecht komen. Via detachering kunnen mensen ook in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers aan de slag. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. 

Inwoners van de gemeente De Bilt kunnen voor het vinden van werk, informatie over inkomen en uitkering, (hulp bij) schulden terecht bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug in Zeist.

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle mensen met een WWB uitkering en mensen met een laag inkomen in de gemeente De Bilt. Ze adviseren het gemeentebestuur over het armoede/minimabeleid, het functioneren van de RSD en andere zaken die van belang zijn voor bijstandsgerechtigden, zoals de bijzondere bijstand. Bovendien praten ze mee in de Regionale Cliëntenraad.

Contact

Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt.

Postadres: Berlagelaan 80

3723 AD Bilthoven

Telefoon: 06 2782 0782

E-mail: clientenraaddebilt@yahoo.com

Informatie

Meer informatie over de Cliëntenraad Sociale Zaken vindt u in de folder (pdf, 288 kb) of op de facebookpagina.

Gerelateerde documenten